DODATEK ELEKTRYCZNY


Dodatek elektryczny został wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127 z późniejszymi zmianami).

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Pamiętaj:
zgodnie z ww. ustawą jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku eletrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wysokość dodatku elektryczny wynosi:
1) 1000,00zł;
2) 1500,00zł  - w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021r.

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji. Na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej przesyła się informację o przyznaniu dodatku elektrycznego lub informację można odebrać osobiście.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wnioski w formie papierowej można złożyć:
w Dziale Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, I piętro, pokój 225 w godzinach:

poniedziałek od 8:00 do 17:30,
wtorek, środa, czwartek od 8:00 do 15:00
piątek od 8:00 do 12:45

Wnioski w formie elektronicznej można złożyć za pomocą platformy ePUAP
po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Adres skrytki Epuap: /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP
(należy wydrukować wniosek, wypełnić go, podpisać, zeskanować i przesłać jako załącznik w formacie PDF lub txt.)

Wniosek o przyznanie dodatku elektrycznego można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. 3 Maja 33,
41 – 200 Sosnowiec
(decyduje wówczas data wpływu wniosku do organu).

Informacja i pobieranie wniosków:
Parter, pok. 106

Informacja telefoniczna:
32 296 22 07 lub 32 296 23 40

Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuWniosek o dodatek elektryczny (kliknij i pobierz)