Dodatek osłonowy


Dodatek osłonowy jest przyznawany na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023r., poz. 759  ze zm.). Aby go otrzymać należy spełnić kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe

  • gospodarstwo jednoosobowe - 2100 zł
  • gospodarstwo wieloosobowe - 1500 zł na osobę

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).                                                                       

Wysokość dodatku osłonowego w od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku wynosi:

Gospodarstwo 1 – osobowe

228,80 zł

Gospodarstwo 2 do 3 osób

343,20 zł

Gospodarstwo 4 do 5 osób

486,20 zł

Gospodarstwo 6 i więcej osób

657,80 zł

Podwyższony dodatek osłonowy
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz 3 powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496),  dodatek osłonowy  od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku wynosi:

Gospodarstwo 1 – osobowe

286,00 zł

Gospodarstwo 2 do 3 osób

429,00 zł

Gospodarstwo 4 do 5 osób

607,75 zł

Gospodarstwo 6 i więcej osób

822,25 zł

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Zgodnie  z art. 2 ust. 8a ww. ustawy dodatek osłonowy zostanie wypłacony jednorazowo  w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej przesyła się informację o przyznaniu dodatku osłonowego lub informację można odebrać osobiście.

Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego?

Wnioski w formie elektronicznej można złożyć za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego. Adres skrytki Epuap: /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP.
Wnioski w formie papierowej można złożyć:
w Miejskiem Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. 3 Maja 33, I piętro, pokój 201 w godzinach:
poniedziałek od 8:00 do 17:30,
wtorek, środa, czwartek od 8:00 do 15:00
piątek od 8:00 do 12:45

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można również przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 33, 41 – 200 Sosnowiec  (decyduje wówczas data wpływu wniosku do organu).

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego wysyłana będzie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.
Informację odebrać będzie można również w pok. 106, parter. (informacja Działu Dodatków Mieszkaniowych).
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Informacje nt. dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonu:

32 296 22 07