Poszukiwani kandydaci do pełnienia funkcji Rodziny Zastępczej


Sosnowieckie dzieci czekają na rodziców zastępczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu jako organizator pieczy zastępczej w mieście ogłasza nabór na kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze. Osobom spełniającym wymagane ustawą warunki proponujemy bezpłatne szkolenie.

 

file000582850807-minipx.jpg

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ:

    * otwartą w kontaktach z dziećmi
    * gotową podzielić się swoją miłością
    * będącą w stanie otoczyć troską i opieką    
    * umiejącą wesprzeć w trudnych sytuacjach 
    * potrafiącą stworzyć ciepłą atmosferę domową  
    * dającą poczucie bezpieczeństwa, ciepła i bliskości, a ponadto:  
    * chcesz zaopiekować się opuszczonym i zagubionym dzieckiem
    * masz ciepły dom otwarty na przyjęcie nowego członka rodziny  
    * potrafisz wychować szczęśliwe dziecko

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS - MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ (kliknij i dowiedz się więcej)


Wszelkich informacji dotyczących rodzicielstwa zastępczego /w tym uprawnień, warunków, świadczeń, wynagrodzeń/ udzielają pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu:

41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 33

pokój nr 424 (III piętro) – koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

pokój nr 310 (II piętro) – psycholodzy, pedagog

Telefon tel. (32) 296 22 81

Telefon tel. (32) 296 22 46

E-mail e-mail: pieczazastepcza@mopssosnowiec.pl  

 

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 • rodziny zastępcze: spokrewnione / wstępni lub rodzeństwo dziecka/, niezawodowe, zawodowe /w tym pogotowia rodzinne i rodziny zawodowe specjalistyczne/,
 • rodzinne domy dziecka.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza ta nie była im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny /jeśli taki posiadają/,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz 2- letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspakajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym wszechstronnego rozwoju, właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku rodziny niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.