Zespół ds. Pieczy Zastępczej


Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Kierownik - Kamila Orkisz - Błaszkiewicz

ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec

pokój 419 - kierownik zespołu, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

Telefon tel: 32 296-22-81,
Telefon tel: 32 296-22-46

E-mail email: pieczazastepcza@mopssosnowiec.pl

 

Do zadań Zespołu należy:

 •  nabór kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenie oraz kwalifikacja do pełnienia funkcji rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych.
 •  wsparcie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, osób pełniących funkcje rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.
 •  bezpłatna, specjalistyczna pomoc psychologiczna i pedagogiczna, terapia, mediacja oraz możliwość skorzystania z porad radcy prawnego dla rodzin zastępczych.
 • Umożliwienie rodzinom wzajemnego kontaktu w ramach grupy wsparcia, organizacja szkoleń podnoszących ich kompetencje wychowawcze.
 •  objęcie rodziny zastępczej i prowadzących rodzinny dom dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 •  ocena sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ocena jakości pracy wykonywanej przez osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą.
 •  zgłaszanie do ośrodków adopcyjno-opiekuńczych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

 

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 

 • rodziny zastępcze: spokrewnione (wstępni lub rodzeństwo dziecka/, niezawodowe, zawodowe (w tym pogotowia rodzinne i rodziny zawodowe specjalistyczne)
 • rodzinne domy dziecka

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza ta nie była im ograniczona ani zawieszona
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny(jeśli taki posiadają)
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem  lekarskim o stanie zdrowia wystawionym  przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastepczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspakajanie jego indywidualnych potrzeb w tym wszechstronnego rozwoju, właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, wypoczynkui organizacji czasu wolnego
 • pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
 • w przypadku rodziny niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów

 

Jeśli macie Państwo w sobie tyle otwartości, cierpliwości, odwagi i serca, by przyjąć do swego domu dziecko, które potrzebuje bezpiecznego miejsca na świecie – zostańcie rodziną zastępczą, skontaktujcie się z nami - oferujemy bezpłatne szkolenie i wsparcie.