Sekcje Pomocy Środowiskowej


Sekcje Pomocy Środowiskowej realizują zadania na terenie Sosnowca w pięciu punktach:

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej Nr 1 (Sekcja "Zagórze")

 ul. Szpitalna 1, 41-200 Sosnowiec

Telefon tel. 695 140 383

E-mail email: pt1@mopssosnowiec.pl

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej Nr 2 (Sekcja "Klimontów")

 ul. Dobrzańskiego 99, 41-200 Sosnowiec

Telefon tel. 32 296 98 18
Telefon tel. 32 291 89 22

E-mail email: pt2@mopssosnowiec.pl

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej Nr 3 (Sekcja "Naftowa")

 ul. Naftowa 35, 41-200 Sosnowiec

Telefon tel. 32 296 44 36

E-mail email: pt3@mopssosnowiec.pl

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej Nr 4 (Sekcja "Wawel")

ul. Zamkowa 8a

Telefon tel. 887 997 611

E-mail email: pt4@mopssosnowiec.pl

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej Nr 5 (Sekcja "Pogoń")

 ul. Hallera 5, 41-200 Sosnowiec

Telefon tel. 32 291 21 97

E-mail email: pt5@mopssosnowiec.pl

 

Zadania Sekcji:

  • prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń pieniężnych z wyłączeniem postępowań zastrzeżonych dla Działu ds. Rodzin
  • prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń niepieniężnych, w sytuacji gdy towarzą one świadczeniu pieniężnemu o charakterze długookresowym ( z wyłączeniem mieszkania chronionego treningowego)
  • uzgadnianie z Zespołem ds. Usług możliwości przyznania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej oraz podytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wspieranych
  • realizacja pracy socjalnej w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania
  • udzielanie informacji wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych
  • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dot. możliwości rozwiązania problemów i udzielenia właściwej pomocy przez właściwe instytucje
  • współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami
  • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych
  • prowadzenie postępowań w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
  • potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej

Godziny przyjmowania interesantów:

Informujemy, że z uwagi na zagrożenie koronawirusem wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów. Ze względów bezpieczeństwa kontakt bezpośredni zostaje zastąpiony kontaktem telefonicznym, listownym (za pośrednictwem poczty)  i poprzez platformę ePUAP. Informacje telefoniczne będą udzielane w godzinach od 8.00 do 14.00 (w piątek do 13.00)