Procedura "Niebieskie Karty"


Procedura "Niebieske Karty"

 

Podejmowanie interwencji w środowisku odbywa się na podstawie procedury „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc domową.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta” w przypadku powzięcia w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych podejrzenia stosowania przemocy wobec osób doznających przemocy domowej lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej.

Zadaniem grup diagnostyczno-pomocowych jest w szczególności:

 • dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
 • zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;
 • realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
 • występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;
 • zakończenie procedury „Niebieskie Karty”; dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:
 • uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,
 • wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;

 

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą wchodzić:

 1. pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
 2. asystent rodziny;
 3. nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;
 4. osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny;
 5. przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić pedagog, psycholog lub terapeuta, będący przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy.

 

Wzory druków "Niebieskiej Karty"

(kliknij by otworzyć)

 

Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuNiebieska Karta - druk A

Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuNiebieska Karta - druk B

Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuNiebieska Karta - druk B w języku angielskim

Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuNiebieska Karta - druk B w języku urkaińskim

Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuNiebieska Karta - druk C

Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuNiebieska Karta - druk D