Procedura "Niebieskie Karty"


Procedura "Niebieske Karty"

 

          13 września 2011 r. Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta", które weszło w życie 18 października 2011 r. Celem procedury "Niebieskie Karty" jest rozpoznanie przemocy w rodzinie i jej zatrzymanie, zapewnienie bezpieczeństwa osobom pokrzywdzonym oraz stworzenie możliwości dokonania zmiany pozwalającej na godne życie, w tym wprowadzenie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osoby stosującej przemoc poprzez tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Podstawą skuteczności procedury i oferowanej pomocy jest współpraca przedstawicieli różnych służb z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i jej sprawcami.

 

          W rozporządzeniu uregulowano „krok po kroku” sposób postępowania służb, od momentu zgłoszenia zdarzenia, poprzez działania ukierunkowane na pomoc osobie w stosunku, do której istnieje podejrzenie, ze jest dotknięta przemocą w rodzinie, działania skierowane na osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, a także sposób monitorowania sytuacji rodziny. Określono działania instytucji, które podejmują czynności w ramach procedury "Niebieskie Karty", a także ich obowiązki i sposób realizacji procedury. Instytucje pracują w oparciu o formularze "Niebieska Karta".

 

          W formularzach zawarte są, między innymi, informacje dotyczące sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową i jej rodziny, działania skierowane na osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, zaplanowane działania, a także sposób monitorowania sytuacji rodziny.

 

Procedura "Niebieskie Karty" może być wszczęta bez zgody osób doznających przemocy domowej.

Przedstawiciele podmiotów biorących udział w pracach grup roboczych składają oświadczenie

o poufności danych osobowych i mają prawo do przetwarzania tych danych.

 

 

Wzory druków "Niebieskiej Karty"

(kliknij by otworzyć)

 

Niebieska Karta - druk A

Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuNiebieska Karta - druk B

Niebieska Karta - druk C

Niebieska Karta - druk D