Pomoc - najczęściej zadawane pytania


Jak mogę zostać wolontariuszem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sosnowcu?

Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych, bez względu na wiek, płeć i wykształcenie. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę od swoich rodziców lub opiekunów na świadczenie pomocy wolontarystycznej. 

Wolontariusze mają różne zadania. Pracują z dziećmi klientów, średnio raz, dwa razy w tygodniu odrabiają z nimi lekcje, rozmawiają - pokazują jak wartościowo spędzać czas. Wolontariusze pomagają zrozumieć, jak się uczyć, - ponieważ, to dla dzieci jest często największym problemem. Wolontariusze pomagają również osobom niepełnosprawnym i starszym, jest to pomoc indywidualna w domu lub w placówkach i pomaga w przezwyciężeniu poczucia izolacji i stagnacji. Wolontariusze tworzą strony internetowe, apele dla osób niepełnosprawnych w celu pozyskiwania sponsorów.

Część wolontariuszy, którzy boją się pracować indywidualnie, mogą pracować z grupą, np. na świetlicach szkolnych, w Dziennych Domach Pomocy Społecznej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy Będąc uczestnikiem projektu "Wolontariat w Ośrodkach Pomocy Społecznej", realizowanego przez Centrum Wolontariatu w Warszawie i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przystąpiliśmy do wdrażania modelu funkcjonowania wolontariatu w OPS w lutym 2008 r. 

Osoby zainteresowane wolontariatem mogą się zgłaszać do koordynatora wolontariatu:

MOPS Sosnowiec Barbara Kasza

 ul. Zamkowa 8a,  Sosnowiec – Wawel

Telefon tel. kom. 795 773 203

E-mail e-mail wolontariat@mopssosnowiec.pl

 

Jestem samotną matką. Praca zawodowa oraz wychowanie czwórki dzieci nie pozwala mi na poświęcenie odpowiedniej ilości czasu aby w należyty sposób zaopiekować się moim starszym ojcem. Proszę o informację, co zrobić, aby uzyskać pomoc. Myślałam o Domu Opieki dla taty.

Mieszkańcy Sosnowca wymagający całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić  niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, mają prawo ubiegać się o miejsce w domu pomocy społecznej. W Naszym mieście znajdują się dwa takie domy – przy ul. Andersa oraz przy ul. Jagiellońskiej. Należy zaznaczyć, że skierowanie do domu pomocy społecznej winno następować po wyczerpaniu wszystkich dostępnych form pomocy przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej. 

Osoba zainteresowana winna zgłosić się do Działu ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, z wnioskiem o umieszczenie w domu pomocy społecznej. W przypadku osób całkowicie ubezwłasnowolnionych wniosek składa opiekun prawny dołączając do niego postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu osoby której jest przedstawicielem, zaświadczenie poświadczające przedstawicielstwo ustawowe, postanowienie Sądu zezwalające na dokonanie czynności umieszczenia osoby  ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej. O dalszej procedurze zmierzającej do umieszczenia w domu pomocy społecznej osoba zainteresowana zostanie poinformowana przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

Bardzo proszę o informacje jakie dokumenty należy przedłożyć po urodzeniu dziecka aby dostać becikowe? Czy mają Państwo jakieś druki, które należy wypełnić?

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną może być potwierdzone zarówno zaświadczeniem lekarskim, jak i zaświadczeniem wystawionym przez położną (obowiązuje druk zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).( druk do pobrania w załącznikach).Obowiązku przedstawienia w/w zaświadczenia nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko. 

Jednorazowa zapomoga przysługuje jeżeli dochód rodziny w roku bazowym w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1922,00 zł. netto. 

Dokumenty podstawowe wymagane do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka okres zasiłkowy 2018/2019 :

  • Wniosek o jednorazowej zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.
  • Zaświadczenie lekarskie

Wzory potrzebnych zaświadczeń dostępne tutaj.


UWAGA! Aktualne wzory wniosków obowiązujących dostępne na stronie: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej