Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


Przewodnicząca - Aneta Nowak

ul. 3 maja 33 (parter)
41-200 Sosnowiec

Telefon tel. 32 296 22 22, 32 296 22 54, 32 296 23 44, 32 296 23 45
Telefon fax: 32 296 22 22
E-mail email: pzon@mopssosnowiec.pl
 
pokój 116 - Punkt Obsługi Klienta - składanie wniosków w sprawie wydania karty
                      parkingowej i legitymacji osoby niepełnosprawnej
                      Telefon tel.: 32 296 22 54

pokój 121 - Sekretarz Zespołu
                      Telefon tel.: 32 296 22 22

pokój 122 - Przewodnicząca Zespołu
                      Telefon tel.: 32 296 23 44

pokój 123 - składanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności,
                      stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień
                      (wejście przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje
                      się od strony parkingu z tyłu budynku)
                      Telefon tel.: 32 296 23 45

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 9:00 do 14:00
piątek od 9:00 do 12:00

 

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy:

  1. Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia.
  2. Wydawanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności
  3. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia
  4. Wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność dziecka
  5. Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień (w przypadku osób posiadających już prawomocne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy).
  6. Wydawanie kart parkingowych
  7. Przyjmowanie i przekazywanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Śląskim wniosków o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

 

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie, ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym ( DZ. U. z 2023 r. poz. 1429).

Uzyskanie świadczenia wspierającego będzie odbywać się w dwóch etapach:

   I.  Uzyskanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wydawanej przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON).

       Aby osoba mogła ubiegać się o wydanie takiej decyzji, musi mieć status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony:

orzeczeniem lekarza lub komisji lekarskiej ZUS:  o całkowitej niezdolności do pracy, o niezdolności do samodzielnej egzystencji i częściowej niezdolności do pracy, orzeczeniem o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów ( wydanym przed 1998 r.),

orzeczeniem lekarza rzeczoznawcy lub komisji lekarskiej KRUS: o stałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

orzeczeniem komisji lekarskiej Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) lub Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA),

- orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16-go roku życia): lekkim, umiarkowanym, znacznym lub orzeczeniem o wskazaniach do ulg i uprawnień wydanym przez powiatowe/miejskie oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

WZON wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, jednak nie dłużej niż na 7 lat.


II. Złożenie wniosku do ZUS o wypłatę świadczenia wspierającego

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem, składa się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w postaci:

- elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego albo
- w wersji papierowej.

Wniosek w wersji papierowej można również złożyć za pośrednictwem powiatowego zespołu.

 

INFORMACJA DOT. OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ (PRZEPIS OBOWIĄZUJE OD 30.12.2023 r.)

W związku z ogłoszeniem Ustawy z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. z 2023 r. poz. 2768) informujemy, że:

Orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których okres ważności upłynął/upływa pomiędzy dniem: 09 marca 2020 - 29 września 2024 r. zachowują ważność do dnia 30 września 2024- jednak nie dłużej niż do wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

INFORMACJA DOT. OKRESU WAŻNOŚCI KART PARKINGOWYCH (PRZEPIS OBOWIĄZUJE OD 30.12.2023 r.)

Karty parkingowe wydane na podstawie ww. orzeczeń zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r. - jednak nie dłużej niż do wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


INFORMACJA DOT. OKRESU WAŻNOŚCI KART PARKINGOWYCH WYDANYCH PLACÓWCE
(PRZEPIS OBOWIĄZUJE OD 06 sierpnia 2023 r.)

Karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( karty parkingowe wydane placówce), zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r. na podstawie  art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 09 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2023 r. poz. 852).

 

UWAGA!!!
INFORMACJA DOT. TRYBU WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH

Warunkiem koniecznym do uzyskania karty parkingowej jest osobiste złożenie wniosku, z wyjątkiem:

1)  osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;

2)  osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

W związku z powyższym brak jest możliwości złożenia wniosku przez pełnomocnika, jak również przyjęcia wniosku w miejscu pobytu wnioskodawcy. Obowiązek osobistego stawiennictwa wynika bowiem z konieczności weryfikacji podmiotu uprawnionego do uzyskania karty parkingowej, a tym samym służy eliminacji potencjalnych przypadków wydania kart parkingowych osobom nieuprawnionym.

Podstawa prawna: §2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

 

Druki wniosków dostępne są poniżej: