Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


Przewodnicząca - Aneta Nowak

ul. 3 maja 33 (parter)
41-200 Sosnowiec

Telefon tel. 32 296 22 22, 32 296 22 54, 32 296 23 44, 32 296 23 45
Telefon fax: 32 296 22 22
E-mail email: pzon@mopssosnowiec.pl
 
pokój 116 - Punkt Obsługi Klienta - składanie wniosków w sprawie wydania karty
                      parkingowej i legitymacji osoby niepełnosprawnej
                      Telefon tel.: 32 296 22 54

pokój 121 - Sekretarz Zespołu
                      Telefon tel.: 32 296 22 22

pokój 122 - Przewodnicząca Zespołu
                      Telefon tel.: 32 296 23 44

pokój 123 - składanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności,
                      stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień
                      (wejście przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje
                      się od strony parkingu z tyłu budynku)
                      Telefon tel.: 32 296 23 45

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek od 7:30 do 17:30
wtorek - czwartek od 9:00 do 14:00
piątek od 9:00 do 12:30

 

Do zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy:

 1. Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia.
 2. Wydawanie legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności
 3. Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia
 4. Wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność dziecka
 5. Wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień (w przypadku osób posiadających już prawomocne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy).
 6. Wydawanie kart parkingowych

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu informuje, że:

Na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568) następuje wydłużenie z mocy samego prawa orzeczeń wydanych na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, których ważność:

 1. upłynęła w terminie do 90 dni ( tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia; wówczas orzeczenie zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.), wówczas orzeczenie zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o nie-pełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres w/w wskazany, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia
  20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 4. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (placówki), zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

 INFORMACJA DOT. OKRESU WAŻNOŚCI ORZECZEŃ

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw w dniu 05 maja 2023 r. ustawy z dnia 09 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2023 r poz. 852)* informujemy, że orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.
– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

INFORMACJA DOT. OKRESU WAŻNOŚCI KART PARKINGOWYCH

4) W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm. ), zachowują ważność na okresy wskazane w pkt. 1,2,3.

5) Karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( karty parkingowe wydane placówce), zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.
- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

* przepisy dot. ważności orzeczeń (tj. art. 10, art. 23-24) wchodzą w życie z dniem 06 sierpnia 2023 r. Do tego czasu obowiązuje ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Wnioski o ustalenie niepełnosprawności, stopnia niepełnosprawności, legitymacje można przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy ePUAP.

Druki wniosków dostępne są poniżej: