Nabór na stanowisko: Pracownik socjalny – umowa na czas określony w celu zastępstwa (1 etat) w Dziale Pomocy Środowiskowej ważne do dnia 27.10.2021 r.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33
ogłasza nabór na stanowisko:
Pracownik socjalny
– umowa na czas określony w celu zastępstwa (1 etat)
w Dziale Pomocy Środowiskowej
___________________________________________________________________________________________

Zakres zadań:

 1. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.
 2. Rzetelne gromadzenie dokumentacji, dokonywanie analizy, diagnozy, ustalenia przyczyn trudnej sytuacji osoby/rodziny, ustalenia rodzaju, wysokości i okresu na jaki świadczenia z pomocy społecznej mogą być przyznane.
 3. Realizacja pracy socjalnej poza siedzibą jednostki w sytuacjach wymagających niezwłocznego działania zgodnie z celami pomocy społecznej, nie wymagających metodycznego postępowania.
 4. Udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną ich trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2021r., poz.803, z późn. zm.)
 2. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o ochronie zdrowia psychicznego, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 3. Znajomość obsługi komputera pakietu MS Office,
 4. Komunikatywność,
 5. Umiejętność pracy w zespole,
 6. Odpowiedzialność,
 7. Systematyczność,
 8. Kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność nawiązywania kontaktów.
 2. Umiejętność pracy z trudnym klientem, w tym z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Znajomość aplikacji POMOST Std.

Informacja o warunkach pracy:

Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.
Usytuowanie stanowiska pracy: Obszar działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu (Siedziba Sekcji Pomocy Środowiskowej)
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, system równoważnego czasu pracy, tj. w poniedziałki w godz. od 730 do 1800, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530, w piątki w godz. od 730 do 1300 .

Wymagane dokumenty, w tym oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania - Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. List motywacyjny.
 4. Własnoręcznie podpisaną Informację o przetwarzaniu danych osobowych (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania - obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych - rekrutacja stanowiska nieurzędnicze).
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.

Oświadczenia dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu: ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops- dokumenty do pobrania – oświadczenie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 27.10.2021 r. do Działu ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sosnowiec ul. 3 Maja 33 (parter, pokój nr 127) w godzinach pracy MOPS, tj. w poniedziałki w godz. od 730 do 1800, w piątki w godz. od 730 do 1300, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530, lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 33,
41-200 Sosnowiec z dopiskiem: Nabór na stanowisko ,,pracownik socjalny (w celu zastępstwa) w DPŚ”. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dodatkowe informacje:

 1. Planowany termin zatrudnienia: listopad 2021r.
 2. Rekrutacja będzie obejmowała rozmowę kwalifikacyjną
 3. Informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;
 2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
  - w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój nr 312,
  - kierując pisma na adres administratora,
  - kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych:
  - podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  - podmiotom wspierającym bieżącą działalność Ośrodka,
  - podmiotom, które uzyskają dostęp do informacji publicznej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych:
  - imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 221 §1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  - obywatelstwo, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, informacja o zdolności do czynności prawnych, informacja o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz poświadczenie o niekaralności jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.,
  - informacja o spełnieniu wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.,
  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;
 9. podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niż wymienione w punkcie h) jest dobrowolne i będzie przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, która może zostać przez Panią/Pana odwołana w dowolnym czasie;
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Sosnowiec, dn. 13.10.2021 r.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Monika Holewa