Nabór na stanowisko: psycholog (1 etat) w Zespole ds. Usług – umowa o pracę na zastępstwo na czas określony - ważne do 22.09.2021 r.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33
ogłasza nabór na stanowisko:
psycholog (1 etat) w Zespole ds. Usług
– umowa o pracę na czas określony,
w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
___________________________________________________________________________________________

Zakres zadań:

 1. Udzielanie poradnictwa psychologicznego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
 2. Udzielanie poradnictwa psychologicznego i wsparcia osobom w ich miejscu pobytu, jeśli z uwagi na stan zdrowia lub niepełnosprawności mają trudności w dotarciu do Ośrodka.
 3. Udzielanie konsultacji psychologicznych pracownikom zajmującym się pracą socjalną oraz wspieraniem osób i rodzin, w tym pracownikom zajmującym się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – adekwatnie do ich bieżących potrzeb.
 4. Współpraca z pracownikami socjalnymi i innymi pracownikami Ośrodka – adekwatnie do bieżących potrzeb.
 5. Prowadzenie ewidencji w zakresie poradnictwa psychologicznego oraz dokumentacji związanej z udzielanym poradnictwem i konsultacjami.
 6. Uczestnictwo w realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą w obszarze dotyczącym poradnictwa psychologicznego.
 7. Przygotowywanie do archiwizacji prowadzonej przez siebie dokumentacji.
 8. Wykonywanie innych prac powierzonych bezpośrednio przez Dyrektora Ośrodka lub Kierownika Zespołu ds. Usług.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe: psychologiczne.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Znajomość obsługi komputera pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich
 2. Analityczne podejście do problemów
 3. Umiejętność pracy w zespole
 4. Umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
 5. Cierpliwość
 6. Umiejętność organizowania pracy własnej
 7. Wysoka kultura osobista

Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy: w siedzibie pracodawcy, w miejscach prowadzenia działalności przez pracodawcę oraz w środowisku
w granicach miasta Sosnowiec.
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
Praca w systemie równoważnego systemu czasu pracy: w poniedziałki od 7:30 do 18:00, w piątki w godz. od 7:30 do 13:00, od wtorku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30.

Wymagane dokumenty, w tym oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania - Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. List motywacyjny.
 4. Własnoręcznie podpisana Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania - obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych - rekrutacja stanowiska nieurzędnicze.
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oświadczenia dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu: ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania – oświadczenie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 22.09.2021 r. do Działu ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sosnowiec ul. 3 Maja 33 (parter, pokój nr 127) w godzinach pracy MOPS, tj. w poniedziałki w godz. od 7:30 do 18:00, w piątki w godz. od 7:30 do 13:00, od wtorku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30, lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem: Nabór na stanowisko "psycholog – Zespół ds. Usług". Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dodatkowe informacje:

 1. Planowany termin zatrudnienia: październik 2021 r.
 2. Rekrutacja będzie obejmowała rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów oraz złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę. W celu powiadomienia kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej bardzo prosimy o podanie danych do kontaktu
 4. Informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;
 2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
      • w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój nr 312,
      • kierując pisma na adres administratora,
      • kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych:
      • podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
      • podmiotom wspierającym bieżącą działalność Ośrodka,
      • podmiotom, które uzyskają dostęp do informacji publicznej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych:
      • imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 221 § 1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
      • obywatelstwo, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, informacja o zdolności do czynności prawnych, informacja o korzystaniu z pełni praw publicznych jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w naborze;
 9. podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niż wymienione w punkcie h), jest dobrowolne i będzie przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, która może zostać przez Panią/Pana odwołana w dowolnym czasie;
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Sosnowiec, dn. 07.09.2021 r.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Monika Holewa