Nabór na stanowisko: Starszy pracownik socjalny (1 etat) w Zespole ds. Usług - ważne do 29.07.2022 r.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33
ogłasza nabór na stanowisko:
Starszy pracownik socjalny (1 etat) w Zespole ds. Usług
– umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej
nieobecności w pracy -
___________________________________________________________________________________________

Zakres zadań:

 1. Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących: usług opiekuńczych, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, kierowania, umieszczania i odpłatności w domach pomocy społecznej, pobytu w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych wspieranych oraz ustalania odpłatności za pobyt.
 2. Przeprowadzanie wizyt monitorujących w zakresie realizacji usług opiekuńczych, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.
 3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 2268 ze zm.),
  (załącznik: kwalifikacje w zawodzie pracownik socjalny).
 2. Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o ochronie zdrowia psychicznego, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 3. Znajomość obsługi komputera pakietu MS Office.
 4. Komunikatywność.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Odpowiedzialność.
 7. Stanowczość.
 8. Kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność nawiązywania kontaktów.
 2. Praca z trudnym klientem, w tym z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Praca na rzecz społeczności lokalnej.
 4. Mile widziane doświadczenie w pomocy społecznej.
 5. Znajomość aplikacji POMOST Std.

Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy: w siedzibie pracodawcy, w miejscach prowadzenia działalności przez pracodawcę oraz w środowisku w granicach miasta Sosnowiec. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca w systemie równoważnego systemu czasu pracy: w poniedziałki od 730 do 1800, w piątki w godz. od 730 do 1300, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530.

Wymagane dokumenty, w tym oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania - Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji).
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. List motywacyjny.
 4. Własnoręcznie podpisaną Informację o przetwarzaniu danych osobowych (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania - obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych - rekrutacja stanowiska nieurzędnicze).
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 6. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Oświadczenia dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu: ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops- dokumenty do pobrania – oświadczenie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 29.07.2022 r. do Działu ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sosnowiec ul. 3 Maja 33 (parter, pokój nr 127)
w godzinach pracy MOPS, tj. w poniedziałki w godz. od 7.30 do 18.00, w piątki w godz. od 730 do 1300, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530, lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 33,
41-200 Sosnowiec z dopiskiem: Nabór na stanowisko ,, Starszy pracownik socjalny – Zespół ds. Usług”. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dodatkowe informacje:

 1. Planowany termin zatrudnienia: sierpień 2022 r.
 2. Rekrutacja będzie obejmowała rozmowę kwalifikacyjną
 3. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów oraz złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę.
 4. W celu powiadomienia kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej bardzo prosimy o podanie danych do kontaktu.
 5. Informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;
 2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
  - w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój nr 312,
    - kierując pisma na adres administratora,
  - kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych:
    - podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
    - podmiotom wspierającym bieżącą działalność Ośrodka,
    - podmiotom, które uzyskają dostęp do informacji publicznej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych:
   - imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 221 §1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
  - obywatelstwo, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, informacja o zdolności do czynności prawnych, informacja o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz poświadczenie o niekaralności jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.,
  -  informacja o spełnieniu wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.,
  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;
 9. podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niż wymienione w punkcie h), jest dobrowolne i będzie przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, która może zostać przez Panią/Pana odwołana w dowolnym czasie;
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Sosnowiec, dn. 08.07.2022 r.


Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Monika Holewa