Nabór na stanowisko: Referent (1 etat) w Dziale Pomocy Środowiskowej - Sekcja Realizacji Świadczeń ważne do 24.05.2021 r.


Ogłoszenie o naborze do pracy na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33
ogłasza nabór na stanowisko: Referent (1 etat)
w Dziale Pomocy Środowiskowej - Sekcja Realizacji Świadczeń
__________________________________________________________________________________________

O w/w stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie*, a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – posiadający znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej*

Zakres zadań:

 1. Wprowadzanie danych do systemu komputerowego,
 2. Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych,
 3. Przygotowanie zleceń odnośnie usług,
 4. Prowadzenie rozliczeń dotyczących wykonania usług,
 5. Przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
 6. Przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie min. średnie,
 2. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 3. Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, w szczególności programów Word i Excel,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe z zakresu administracji publicznej lub prawa,
 2. Znajomość systemu dziedzinowego Pomost STD,
 3. Doświadczenie zawodowe, w tym w MOPS,
 4. Umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
 5. Zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 6. Sumienność i skrupulatność,
 7. Systematyczność i terminowość,
 8. Umiejętność pracy pod presją czasu,
 9. Umiejętność organizacji pracy własnej,
 10. Umiejętność pracy w zespole.

Informacja o warunkach pracy:

Praca biurowa w przeważającej mierze w pozycji siedzącej.
Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie.
Usytuowanie stanowiska pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 33 Sosnowiec.
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, system równoważnego czasu pracy, tj. w poniedziałki w godz. od 730 do 1800, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530, w piątki w godz. od 730 do 1300 .

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był nie niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty, w tym oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops- dokumenty do pobrania - Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji).
 2. Własnoręcznie podpisaną Informację o przetwarzaniu danych osobowych (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania - Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych - rekrutacja stanowiska urzędnicze)
 3. W przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. List motywacyjny.
 6. Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy, jeśli stosunek pracy ustał w 2021 r.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

  Oświadczenia dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu ścieżka dostępu: menu przedmiotowe – praca w mops – dokumenty do pobrania – Oświadczenie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 24.05.2021 r., do Działu ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sosnowiec ul. 3 Maja 33 (parter, pokój nr 127 lub do skrzynki podawczej usytuowanej na parterze ) w godzinach pracy MOPS, tj. w poniedziałki w godz. od 730 do 1800, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530, w piątki w godz. od 730 do 1300 lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem: Nabór na stanowisko ,,Referent w Sekcji Realizacji Świadczeń”.
Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dodatkowe informacje:

 1. Planowany termin zatrudnienia: czerwiec 2021
 2. Rekrutacja będzie przebiegała dwuetapowo: pierwszy etap obejmował będzie część pisemną (test kompetencyjny), drugi etap obejmował będzie rozmowę kwalifikacyjną. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które uzyskały min. 50 % punktów z testu kompetencyjnego. Propozycję zatrudnienia w MOPS w Sosnowcu otrzyma kandydat, którzy w procesie rekrutacji otrzyma najwyższą liczbę punktów.
 3. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów oraz dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę.
 4. Kandydaci spełniający wymogi formalne zawarte w niniejszym ogłoszeniu zostaną powiadomieni o miejscu i terminie spotkania rekrutacyjnego drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztą tradycyjną.
 5. Informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;
  2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
   - w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój nr 312,
   - kierując pisma na adres administratora,
   - kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych:
   - podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
   - podmiotom wspierającym bieżącą działalność Ośrodka,
   - podmiotom, które uzyskają dostęp do informacji publicznej;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu;
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  8. podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych:
   - imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 221 §1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   - obywatelstwo, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, informacja o zdolności do czynności prawnych, informacja o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz poświadczenie o niekaralności jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.,
   - informacja o spełnieniu wymagań zamieszczonych w ogłoszeniu jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak spełnienia wymogów formalnych;
  9. podanie przez Panią/Pana informacji dotyczących niepełnosprawności jest dobrowolne, lecz wymagane zgodnie z art. 13 ust. 2b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. jeżeli zamierza Pani/Pan skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
  10. podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niż wymienione w punkcie h) i i), jest dobrowolne i będzie przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, która może zostać przez Panią/Pana odwołana w dowolnym czasie;
  11. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Sosnowiec, dn. 14.05.2021r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Monika Holewa