Nabór na stanowisko: Referent (1 etat) w Zespole ds. Usług ważne do 12.07.2021 r.


Ogłoszenie o naborze do pracy na wolne stanowisko urzędnicze
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33
ogłasza nabór na stanowisko:
Referent (1 etat)
w Zespole ds. Usług
___________________________________________________________________________________________

Zakres zadań:

 1. Wprowadzanie danych do systemu komputerowego.
 2. Przyjmowanie, weryfikacja i rejestrowanie wywiadów, sporządzanie list i przekazywanie ich do sekcji zajmującej się sporządzaniem decyzji.
 3. Współpraca z ośrodkami wsparcia (środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy społecznej) w zakresie koordynacji informacji pomiędzy ośrodkami wsparcia a pracownikami Zespołu.
 4. Weryfikacja pobytów w placówkach wsparcia, tj. zgodności liczby uczestników z liczbą miejsc i decyzji.
 5. Przygotowywanie dokumentacji do realizacji pogrzebów.
 6. Udzielanie osobom i rodzinom informacji w sprawach pomocy społecznej, organizacji pracy Ośrodka oraz ich prawach i uprawnieniach, a także o instytucjach właściwych do załatwiania sprawy osoby zgłaszającej się do Ośrodka.
 7. Współpraca z organami administracji publicznej, placówkami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.
 8. Przygotowywanie korespondencji do wysyłki.
 9. Przygotowywanie danych sprawozdawczych z zadań Zespołu.
 10. Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.
 11. Stałe uzupełnianie wiadomości fachowych i wykorzystywanie ich podczas wykonywania pracy.
 12. Wykonywanie innych prac zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie min. średnie
 2. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 3. Umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, w szczególności programów Word i Exel
 4. Obywatelstwo polskie
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych
 6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość systemu dziedzinowego Pomost STD
 • Umiejętność redagowania pism
 • Doświadczenie zawodowe, w tym w MOPS
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawnych
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • Sumienność i skrupulatność
 • Systematyczność i terminowość
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole

Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy: w siedzibie pracodawcy.
Stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
Praca w systemie równoważnego systemu czasu pracy: w poniedziałki od 730 do 1800, w piątki w godz. od 730 do 1300, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był nie niższy niż 6%

Wymagane dokumenty, w tym oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dostępny na stronie internetowej Biuletynu
  Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania - Kwestionariusz osobowy do celów rekrutacji).
 2. Własnoręcznie podpisana Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops - dokumenty do pobrania - obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych - rekrutacja stanowiska urzędnicze).
 3. W przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, zgodny z wymogami określonymi w przepisach o służbie cywilnej.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. List motywacyjny.
 6. Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy.
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  Oświadczenia dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu: ścieżka dostępu: menu przedmiotowe - praca w mops- dokumenty do pobrania – oświadczenie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 12.07.2021 r. do Działu ds. Obsługi Kancelaryjnej i Administracji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sosnowiec ul. 3 Maja 33 (parter, pokój nr 127) lub do skrzynki podawczej usytuowanej na parterze w godzinach pracy MOPS, tj. w poniedziałki w godz. od 730 do 1800, w piątki w godz. od 730 do 1300, od wtorku do czwartku w godz. od 730 do 1530, lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec z dopiskiem: Nabór na stanowisko ,,Referent w Zespole ds. Usług”. Decyduje data wpływu do Ośrodka.

Dodatkowe informacje:

 1. Planowany termin zatrudnienia: sierpień 2021 r.
 2. Rekrutacja będzie przebiegała dwuetapowo: pierwszy etap obejmował będzie część pisemną (tekst kompetencyjny), drugi etap obejmował będzie rozmowę kwalifikacyjną. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone osoby, które uzyskały min. 50% punktów z testu kompetencyjnego. Propozycję zatrudnienia w MOPS w Sosnowcu otrzyma kandydat, który w procesie rekrutacji otrzyma najwyższą liczbę punktów.
 3. Oferty nie zawierające wymaganych dokumentów oraz złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę.
 4. W celu powiadomienia kandydatów o terminie rozmowy kwalifikacyjnej bardzo prosimy o podanie danych do kontaktu
 5. Informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;
 2. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
  • w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, pokój nr 312,
  • kierując pisma na adres administratora,
  • kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych:
  • podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmiotom wspierającym bieżącą działalność Ośrodka,
  • podmiotom, które uzyskają dostęp do informacji publicznej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana następujących danych osobowych:
  • imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 221 §1 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 9. obywatelstwo, potwierdzenie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku, informacja o zdolności do czynności prawnych, informacja o korzystaniu z pełni praw publicznych jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r., a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w naborze;
 10. podanie przez Panią/Pana informacji dotyczących niepełnosprawności jest dobrowolne, lecz wymagane zgodnie z art. 13 ust. 2b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. jeżeli zamierza Pani/Pan skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych;
 11. podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niż wymienione w punkcie h) i i), jest dobrowolne i będzie przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, która może zostać przez Panią/Pana odwołana w dowolnym czasie;
 12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 


Sosnowiec, dn. 01.07.2021 r.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Monika Holewa