Nabór na stanowisko: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2021


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
poszukuje osoby chętne na stanowisko:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ – edycja 2021

Warunki pracy:

 • Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą świadczone w oparciu o umowę zlecenie - na rzecz osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, a także na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki
  lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wymagane kwalifikacje:

 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
 • wykształcenie co najmniej średnie i co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych
  w formie wolontariatu t.j.: referencje, zaświadczenia, oświadczenia, potwierdzające bezpośrednią pomoc osobom niepełnosprawnym zarówno od osoby udzielającej pomocy jak też od osoby, której pomoc została udzielona,
 • w przypadku, gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem
  o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.
 • w przypadku, gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz osób głuchych i głuchoniemych wymagane jest min. średnie wykształcenie oraz biegła znajomość języka migowego potwierdzona zaświadczeniem o ukończeniu kursu lub certyfikatem.

 

Czas trwania usługi:

 • Program obejmuje działania asystenta do 15.12.2021 r.,
 • usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie,
 • limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (t.j.: zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie,
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.
 • w okresie korzystania przez osobę niepełnosprawną z usług asystenta nie mogą być świadczone dla niej przez przydzielonego asystenta inne usługi finansowane z Funduszu Solidarnościowego, a także usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zadania:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe
  i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 

Asystentom oferujemy: 

 • wynagrodzenie 35,00 zł (brutto) za godzinę;
 • zwrot kosztów za ubezpieczenie OC lub NNW związane ze świadczeniem usługi asystenta w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie;
 • zwrot środków zakup biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu, w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie;
 • zwrot środków za zakup biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu, w wysokości nie większej niż 100 zł miesięcznie;
 • zwrot środków za zakup środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 50 zł miesięcznie.

Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 pok. 127 (Kancelaria), do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku lub osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Informacji w sprawie Programu udziela:

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej

Telefon tel.: 32 296 22 23 / 32 296 22 71

Dział ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Telefon tel.: 32 296 22 67

 

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

mgr Monika Holewa

 

[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

[2]) Usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.