Nabór na stanowisko: Asystent osoby niepełnosprawnej


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
poszukuje: Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ edycja 2019-2020 

Warunki pracy:

 • Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będą świadczone w oparciu o umowę zlecenie - na rzecz osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Wymagane kwalifikacje:

 • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • wykształcenie co najmniej średnie i jednoroczny udokumentowany staż w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym – referencje, zaświadczenia, oświadczenia potwierdzające bezpośrednią pomoc osobom niepełnosprawnym zarówno od osoby udzielającej pomocy jak też od osoby, której pomoc została udzielona.

Czas trwania usługi:

 • 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00 – 22.00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 • Limit godzin przypadający na jednego uczestnika Programu – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie;
 • Program obejmuje działania asystenta do 31.12.2020 r. 

Zadania:

 • pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych;
 • pomoc nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Asystentom oferujemy:

 • Wynagrodzenie 30,00 zł (brutto) za godzinę;
 • Ubezpieczenie OC lub NNW związane ze świadczeniem usługi asystenta:
 • Zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej na terenie województwa śląskiego oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką jeżeli dotyczy to realizacji usług na obszarze województwa - nie więcej niż 200 zł miesięcznie;
 • środki ochrony osobistej.

Karta zgłoszenia kandydata na Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej do Programu - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2020 - Pobierz

Oferty wraz z dokumentami poświadczającymi posiadane uprawnienia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 pok. 127 (Kancelaria) osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Informacji w sprawie programu udziela:

Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej, tel: 32.297 22 23 / 32 296 22 71
Dział ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, tel: 32 297 22 67 / 32 296 22 68

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dla kandydatów na Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:

a)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33;

b)     w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych,

-       w siedzibie MOPS w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 33, 

-       kierując pisma na adres administratora,

-       kierując pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą /MOPSSosnowiec/SkrytkaESP;

c)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na asystenta osoby niepełnosprawnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach realizowanego programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

d)     Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

-       podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

-       podmiotom wspierającym bieżącą działalność Ośrodka,

-       podmiotom, które uzyskają dostęp do informacji publicznej;

e)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji;

f)      posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych na okres weryfikacji poprawności danych oraz prawo do usunięcia danych po zakończeniu okresu ich przetwarzania;

g)     ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

h)     podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane w celu rozpatrzenia złożonej przez Panią/Pana oferty, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w rekrutacji;

i)      Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Sosnowiec, dn. 16.06.2020 r.

      DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
mgr Monika Holewa