Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2011 - 2020


Uchwała Nr 909/LXV/10
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2011 – 2020.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami), art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miejska w Sosnowcu  
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2011-2020, zwaną dalej Strategią, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

  1. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Sosnowca do corocznego przedkładania Radzie Miejskiej planu realizacji Strategii na rok następny.
  2. Plany przedkłada się do końca września każdego roku, z tym, że plan na pierwszy rok realizacji Strategii przedkłada się do końca lutego 2011 roku.

§ 3.

Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Sosnowca do składania Radzie Miejskiej rocznych sprawozdań z realizacji Strategii w terminie do dnia 31 maja.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu

 

Daniel Miklasiński

 

 

 

 

Uchwała Nr 214/XIII/2011
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 29 września 2011 roku

  

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 909/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010 r. dotyczącej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2011 – 2020.

  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami), art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miejska w Sosnowcu  
uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr 909/LXV/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2011 – 2020 paragraf 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„ § 2. Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miejskiej do końca grudnia każdego roku plan realizacji Strategii na rok następny.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Sosnowcu

 

Arkadiusz Chęciński

 

Kliknięcie spowoduje otwarcie pliku