Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2021 - 2027


UCHWAŁA NR 602/XXXIV/2020
RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU
z dnia 26 listopada 2020 r.

 

w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2021-2027 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)

 

Rada Miejska w Sosnowcu

 

uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Sosnowca na lata 2021-2027,
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sosnowcu
Ewa Szota
Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuSRPS na lata 2021-2027 - kliknięcie spowoduje otwarcie dokumentu w nowym onieKliknięcie spowoduje otwarcie pliku