Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej


ul. Szpitalna 1, 41-200 Sosnowiec

piętro II, pokoje 1-6,


Obsługa Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego 


Jakubczak-Trajdos Anna

Telefon tel.  669 783 012
E-mail email: zppwr@mopssosnowiec.pl

 

Koordynator zespołu - Specjalista pracy socjalnej Agnieszka Sekunda

E-mail e-mail: agnieszka.sekunda@mopssosnowiec.pl
Telefon tel. 887 032 213

 

Pracownicy Socjalni:

Dzięga Roksana
Telefon tel. 695 140 799
E-mail email: roksana.dziega@mopssosnowiec.pl

Górska - Karp Agnieszka
Telefon tel. 669 870 014
E-mail email: agnieszka gorskakarp@mopssosnowiec.pl

Jabłońska Marzena
Telefon tel. 669 648 013
E-mail email: marzena.jablonska@mopssosnowiec.pl

Kułagowska Agata
Telefon tel.  695 140 172
E-mail email: adata.kulagowska@mopssosnowiec.pl

Mielniczuk Beata
Telefon tel. 695 140 788
E-mail email: beata.mielniczuk@mopssosnowiec.pl

Reperowicz Monika
Telefon tel. 695 140 515
E-mail email: monika.reperowicz@mopssosnowiec.pl

 

 

Zadań należy:

  • realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w tym w ramach procedury „Niebieska Karta”,
  • diagnozowanie problemu przemocy domowej, w tym w ramach procedury „Niebieska Karta”,
  • prowadzenie pracy socjalnej z osobą i/lub rodziną z podejrzeniem problemu przemocy oraz problemem przemocy z wykorzystaniem różnorodnych metod i technik pracy socjalnej dostosowanych do potrzeb i możliwości osoby/rodziny, w tym w ramach procedury „Niebieska Karta”,
  • udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, w tym w ramach procedury „Niebieska Karta,
  • pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, w tym w ramach procedury „Niebieska Karta”,
  • inicjowanie i współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej,
  • organizowanie różnorodnych form pomocy , w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających zmieniającym się potrzebom społecznym,
  • współpraca z Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym oraz innymi instytucjami.

 

Więcej informacji w zakładce Miejski Zespół Interdyscyplinarny.