Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja (zrealizowano)


Zestawienie 4 znaków: Znak Funduszy Europejskich Program Regionalny, Znak barw Rzeczpospolitej Polski, logo województwa śląskiego, Znak Unii Europejskiej

Sosnowiec - Miasto na Prawach Powiatu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Fundacją Po Skrzydła z siedzibą w Sosnowcu realizuje projekt pn.

Aktywne Centrum – Szansa dla Nas! - II edycja

Cel projektu : Wzrost spójności i podniesienie poziomu aktywności społecznej lokalnej społeczności w ramach realizowanego Programu Aktywności Lokalnej oraz zwiększenie szans na rynku pracy 56 kobiet i 37 mężczyzn zamieszkałych w Sosnowcu, należących do osób marginalizowanych lub zagrożonych marginalizacją społeczną w okresie od 30-07-2020 do 30-06-2023 roku.

Wnioskodawca planuje osiągnąć powyższy cel poprzez kompleksowe wsparcie osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej (warsztaty, szkolenia zawodowe, staże zawodowe) oraz działania oparte o samopomoc i wolontariat, środowiskowe, prozatrudnieniowych, edukacyjne.

Skierowany do :

W projekcie zaplanowano udział 93 osób (56K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia tylko w zakresie niezbędnym do wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w Sosnowcu, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Centrum.

Formy wsparcia:

 • warsztaty i szkolenia podnoszące kompetencje społeczne i edukacyjne,
 • spotkania i inicjatywy lokalne,
 • zajęcia w ramach indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego i prawnego
 • treningi kompetencji społecznych,
 • inicjatywy lokalne (przykładowe tematy: festyn z okazji dnia sąsiada lub dnia rodziny, odnawianie klatek, gry terenowe, stworzenie muralu, przekształcenie podwórka w przestrzeń sąsiedzką itp.)
 • doradztwo zawodowe
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne w zależności od potrzeb uczestników projektu,
 • szkolenia mające na celu podnoszenie lub zdobywanie kwalifikacji zawodowych,
 • staże zawodowe dzięki którym UP zdobędą niezbędne doświadczenie na danym stanowisku pracy.

Okres realizacji projektu:

2020-07-30 - 2023-06-30

Wartość projektu :

całkowita wartość projektu wynosi  1 625 495,90 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich 1 381 671,51 PLN

Planowane efekty :

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [ osoby ] 93
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [ osoby ] 7
 • Liczba środowisk objętych programem aktywności lokalnej [ szt. ] 5
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu [ osoby ] 10

 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs