Aktywne Centrum - Szansa dla Nas! (zrealizowany)


 

Spo

Aktywne Centrum - kolor.jpg

Spotkanie wigilijne
w ramach projektu „Aktywne Centrum-Szansa dla Nas!”

W dniu 16 grudnia br. w siedzibie PAL Centrum utworzonego w ramach projektu „Aktywne Centrum-Szansa dla Nas!” odbyło się spotkanie wigilijne uczestników Klubu Seniora i ich otoczenia. W świątecznej scenerii uczestnicy projektu mieli okazje podzielić się opłatkiem, spróbować potraw wigilijnych oraz posłuchać kolęd i pastorałek.Świąteczne życzenia w imieniu Dyrekcji MOPS w Sosnowcu złożyła uczestnikom Klubu Seniora Pani Barbara Porębska – kierownik Działu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.Spotkanie wigilijne stanowiło okazję do podsumowanie mijającego roku, wzajemnej integracji uczestników projektu oraz celebrowania świątecznego nastroju.

Wigilia AC-minipx.jpgWigilia AC cd-minipx.jpgWigilia AC zdjęcia-minipx.jpgSpotkanie wigilijne AC-minipx.jpgWigilia Aktywne Centrum-minipx.jpg

 


 

 

Wernisaż prac plastycznychw ramach projektu „Aktywne Centrum-Szansa dla Nas!”

W dniu 9 grudnia br. w siedzibie PAL Centrum utworzonego w ramach projektu „Aktywne Centrum-Szansa dla Nas!” odbył się wernisaż prac plastycznych uczestników projektu i ich otoczenia. Oficjalnego otwarcia wystawy dokonała Pani Katarzyna Zając - prowadząca zajęcia plastyczne w ramach PAL Centrum.Uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście mieli okazje podziwiać prace plastyczne i rękodzieła wykonane podczas zajęć plastycznych organizowanych w ramach projektu.Wszyscy autorzy prezentowanych prac oraz uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe dyplomy.Wernisaż stanowił okazję do odkrywczych poszukiwańw dziedzinie twórczości plastycznej oraz miał na celu popularyzację oraz prezentację dzieł i kompozycji uczestników zajęć.Wystawę uświetnił popis umiejętności muzycznych uczestników Klubu Młodzieży i zakończył się wspólnym śpiewaniem kolęd i pastorałek.   

 

Wystawa-minipx.jpgWernisaż AC-minipx.jpgWystawa prac-minipx.jpgWystawa prac plastycznych-minipx.jpgWystawa cd-minipx.jpgWernisaz cd-minipx.jpg

 


 

 

Sosnowiec - Miasto na Prawach Powiatu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizuje w ramach Poddziałania 9.1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  projekt konkursowy
pn.
Aktywne Centrum – Szansa dla Nas!

Cel projektu : wzmocnienie potencjału społecznego i zawodowego lokalnej społeczności zamieszkującej dzielnicę Centrum poprzez realizację programu aktywności lokalnej, społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Grupa docelowa :

  • osoby powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji, w szczególności kobiety opiekujące się dzieckiem,
  • osoby po 50 roku życia, z niskim poziomem kwalifikacji zawodowych lub niskim poziomem wykształcenia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby ze znacznymi deficytami społecznymi,            
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • seniorzy

 

Planowane efekty :

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie – 57 osób.
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 21 osób.

 

Wartość projektu : całkowita wartość projektu wynosi  994 274,23 PLN, w tym wkład Funduszy Europejskich: 845 133,10 PLN