Jesteśmy do usług (zrealizowany)


 

 

kolor z tekstem.jpg

 

Trwałość projektu

 

Beneficjent informuje, że projekt konkursowy ,,Jesteśmy do usług ‘’

dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne

dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

realizowany w latach 2017-09-01 - 2019-08-31 z dnia 01.09.2019 r. wszedł w etap utrzymania trwałości rezultatów.

 Trwałość  projektu jest  utrzymana poprzez realizację projektu ,,SOS dla Seniora” https://www.mopssosnowiec.pl/1649,sos-dla-seniora.html.

Udział w projekcie daje możliwość skorzystania z usług opiekuńczych świadczonych przez zatrudnione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opiekunki oraz usług teleopieki.

Kontakt : Dział ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

tel. 32 296 22 67

e-mail: spfz@mopssosnowiec.pl 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               Zakończenie realizacji projektu"Jestesmy do usług"

Projekt  „Jesteśmy do usług” zakończył się

Realizacja trwała od 2017-09-01 do 2019-08-31. Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Priorytet: IX. Włączenie Społeczne Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Wartość całkowita projektu:  776039,50 PLN

Wkład własny: 54322,77 PLN wydano: 51644,78 PLN

Działaniami projektowymi objęto 49 niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 65 r. życia.

Okres uczestnictwa w projekcie wynosił średnio 10 miesięcy.

Zgodnie z założeniami projektowymi uczestnicy/uczestniczki otrzymali następujące wsparcie:

  1. Usługi opiekuńcze   obejmowały pomoc w obszarach: zaspokajanie codziennych potrzeb, opiekę higieniczną, zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.Na potrzeby realizowanego wsparcia wprowadzono 5 i ½  etatu dla  wykwalifikowanych opiekunek.
  2. .Znaczną rolę w pracy z uczestnikami odgrywało świadczone wsparcie przez pracownicę socjalną. Pracownica socjalna podejmowała profesjonalne działania wspierające wzajemne relacje osób niesamodzielnych i ich opiekunów. Koordynowała realizacje działań zaplanowanych  w projekcie. Motywowała  osoby niesamodzielne do aktywności, wspierała indywidualne potrzeby, pełniła rolę: animatora, doradcy, organizatora, rzecznika. Zachęcała środowisko lokalne w którym funkcjonują uczestnicy, czyli rodzinę, sąsiadów, znajomych do współdziałania i tym samym wpływała na redukcję  ich poczucia osamotnienia i izolacji społecznej. Pracownica socjalna prowadziła  również spotkania grupy samopomocowej opiekunów faktycznych dla wymiany ich doświadczeń związanych ze sprawowaniem opieki nad osobami niesamodzielnymi
  3. Usługi opiekuńcze realizowane były  przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Teleopieka to system przywoławczy, który działał 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i zapewniał natychmiastową pomoc osobie zgłaszającej. W sytuacji zagrożenia (np. :upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, lęk, awaria, pożar) wystarczyło nacisnąć przycisk alarmowy na bransoletce noszonej na nadgarstku, aby w ciągu kilku sekund połączyć się z Centrum Interwencyjnym Teleopieki, które w zależności od sytuacji zapewniało odpowiednią pomoc. Przeszkolony Teleopiekun otrzymywał zgłoszenie, wiedział kto i skąd dzwonił, jaki był stan jego zdrowia, jakie leki przyjmował i jakie mogły wystąpić w związku z tym zagrożenia. Znane były  również osoby z najbliższego otoczenia (rodzina, opiekunowie, sąsiedzi), które tworzą tzw. ,,sieć wsparcia” Operator w zależności od powodu zgłoszenia powiadamiał osoby najbliższe lub odpowiednie służby ratunkowe. Tego typu system zapewniał uczestnikom projektu bezpieczeństwo odciążając ich bliskich od wielu zmartwień. Stabilizacja emocjonalna sprzyja wówczas aktywniejszemu udziałowi w życiu społecznym.
    W realizacji usługi Teleopieki system zadziałał w sytuacji zagrożenia zdrowia w przypadku uczestników kilkakrotnie. Interweniowało pogotowie, straż miejska, które to służby udzieliły adekwatnego do sytuacji wsparcia.Uczestnicy projektu korzystali również z telefonicznych porad lekarza internisty, mało to na celu zainicjowanie procesu leczenia, ale przede wszystkim stanowiło szybki i prosty sposób na uzyskanie porady. Podobny cel miało uruchomienie telefonicznych dyżurów i świadczenie  porad lekarza psychiatry
  4. W projekcie realizowane było wsparcie dla opiekunów faktycznych osób ( skorzystało 14 osób) niesamodzielnych pod kątem takich aktywności jak:

-poradnictwo psychologiczne

-szkolenie dotyczące sprawowania opieki nad osobami  zależnymi

-szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Działania zostały zlecone NGO z Sosnowce: WATAHA FIGHT CLUB. Wykonawcy prowadzili zajęcia stosując nowatorskie narzędzia pracy typu webinary oraz prowadzone było wsparcie psychologiczne również  online. Miało to  umożliwić korzystanie ze wsparcia opiekunów w każdym dogodnym   dla nich  czasie i sytuacji.

 


 

 

                                                                                                                                                                           Rekrutacja do projektu ,,Jesteśmy do usług”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu rozpoczyna rekrutację osób po 65 roku życia, wymagających wsparcia. Grupa docelowa będzie liczyć 20 osób. Jest to druga tura w ramach projektu "Jesteśmy do usług”. Zakres wsparcia założony w projekcie to usługi opiekuńcze oraz Teleopieka, jak również wsparcie dla opiekunów faktycznych. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu osobistego: MOPS ul. Maja 33 pokój 127 lub telefonicznego: 32 2962231.

 


Realizacja projektu "Jesteśmy do usług"

 

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizuje działania w ramach projektu konkursowego ,,Jesteśmy do usług”. Udział w projekcie rozpoczęło 20 uczestników/uczestniczek. Działania poprzedziła  rekrutacja w miejscu zamieszkania kandydatów/ kandydatek.

Uczestnicy/ uczestniczki  mają świadczone usługi opiekuńcze –maksymalnie 10 godzin tygodniowo. Zakres wsparcia i wymiar godzin został dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Integralną częścią  projektu w ramach   świadczenia  wysokiej jakości usług jest  zagwarantowanie zdalnego systemu opieki.  Teleopieka to system przywoławczy, który działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i zapewnia natychmiastową pomoc osobie zgłaszającej. W sytuacji zagrożenia (np. :upadek, nagłe pogorszenie stanu zdrowia, lęk, awaria, pożar) wystarczy nacisnąć przycisk alarmowy na bransoletce noszonej na nadgarstku, aby w ciągu kilku sekund połączyć się z Centrum Interwencyjnym Teleopieki, które w zależności od sytuacji zapewnia odpowiednią pomoc. Przeszkolony Teleopiekun otrzymując zgłoszenie, wie kto i skąd dzwoni, jaki jest stan jego zdrowia, jakie leki przyjmuje i jakie mogą wystąpić w związku z tym zagrożenia. Znane są również osoby z najbliższego otoczenia (rodzina, opiekunowie, sąsiedzi), które tworzą tzw. ,,sieć wsparcia” Operator w zależności od powodu zgłoszenia powiadamia  osoby najbliższe lub odpowiednie służby ratunkowe. Uczestnicy/uczestniczki  dodatkowo objęci będą usługami  tele -poradnictwa lekarza internisty, świadczonego w ramach Teleopieki.

Zatrudniona w ramach projektu pracownica  socjalna  świadczy wsparcie, które w połączeniu z  usługami opiekuńczymi  stanowi o komplementarności przedsięwzięcia. Pracownica socjalna będzie podejmowała profesjonalne działania wspierające uczestników/uczestniczek i ich opiekunów faktycznych,   aby zwiększyć autonomię osób niesamodzielnych i osób z ich najbliższego otoczenia.


 

 

 

 

plakat.jpgMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach realizowanego projektu konkursowego „Jesteśmy do usług” Poddziałania 9.2.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w miesiącu październiku rozpoczyna I turę rekrutacji do projektu. Rekrutacja będzie prowadzona do momentu wyłonienia 20 uczestników. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci. Udział w procesie rekrutacyjnym będzie możliwy po zapoznaniu się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie „Jesteśmy do usług” oraz po wypełnieniu i podpisaniu formularza zgłoszeniowego. Pierwszy etap rekrutacji polegać będzie na ocenie formalnej tj. czy kandydat spełnia warunki formalne do uczestnictwa: jest mieszkańcem Sosnowca, ma ukończony 65 rok życia, jest osobą niesamodzielną. Następnie kandydat, który pozytywnie przejdzie ocenę formalną będzie podlegał ocenie merytorycznej tj. na podstawie wywiadu diagnostycznego. Rekrutacja będzie odbywała się w siedzibie Beneficjenta, a w przypadku osób mających trudności w dotarciu do siedziby Beneficjenta, w miejscu ich zamieszkania.   Druga tura rekrutacji rozpocznie się w miesiącu czerwcu/lipcu 2018r., podczas której zostanie wyłonionych kolejnych 20 uczestników projektu. Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz załącznikami tj. formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniem  do pobrania na stronie internetowej www.mopssosnowiec.pl  w zakładce - Programy i projekty -  projekt „Jesteśmy do usług” oraz w siedzibie MOPS Sosnowiec Dział ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych
oraz Pomocy Instytucjonalnej pok. 112 i 113
tel.: 32 296 22 26
Dział ds. Pozyskiwania Funduszy Społecznych pok. 303 i 331
tel.: 32 296 22 67 lub 32 296 22 68

 

Regulamin projektu

Wyciąg z ustawy z dnia 12 marca 2004 r.


 

Usługi teleopiekuńcze w Sosnowcu

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach realizowanego projektu konkursowego „Jesteśmy do usług” Poddziałania 9.2.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uruchamia wsparcie dla Mieszkańców Sosnowca w wieku 65+, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Wsparcie będzie polegało na świadczeniu usług opiekuńczych w domu, wspomaganych teleopieką. Jednocześnie opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych będą mogli skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa i szkoleń. Usługi teleopiekuńcze są rodzajem monitoringu dla niesamodzielnych osób w wieku 65+, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem. Uczestnik będzie wyposażony w urządzenie do opieki zdalnej z opaską i przyciskiem SOS, który po naciśnięciu automatycznie uruchomi połączenia ze wskazanymi osobami (np. opiekunem/opiekunką środowiskową, opiekunem faktycznym, sąsiadem). Jest to innowacyjny system, którym zostanie objętych łącznie  40 wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca. W ramach projektu będą realizowane również działania służące zachowaniu aktywności uczestników projektu w miejscu zamieszkania oraz poprawie jakości ich życia codziennego poprzez usługi świadczone w domu, które są  tańsze niż opieka instytucjonalna, a dające poczucie autonomii i sprzyjające włączeniu społecznemu, w myśl powiedzenia „nie przesadza się starych drzew”. Świadczone usługi opiekuńcze będą dostosowane do faktycznych  potrzeb uczestników projektu. Wszystkie formy wsparcia będą służyły poprawie komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców Sosnowca we własnym domu. W miesiącu wrześniu oraz październiku 2017 r. będzie prowadzona rekrutacja, która wyłoni pierwszych 20 osób, które wezmą udział w projekcie.

Cele projektu: Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności społecznej 40 niesamodzielnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Sosnowca w wieku powyżej 65 lat oraz zwiększenie aktywności społecznej 20 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych
 z terenu miasta Sosnowca.

Planowane efekty:  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym tj. 40 osób. Liczba wspartych w programie miejsc  świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu to 11.

Wartość projektu: całkowita wartość projektu wynosi  776 039,50 PLN w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi  659 633,57 PLN.