Korpus Wsparcia Seniora - edycja 2024


W związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa, Gmina Sosnowiec przystąpiła do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 – Moduł I oraz Moduł II

 

A. MODUŁ I - zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich

Celem Modułu I jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Na realizację zadania – Modułu I Wojewoda przyznał Gminie Sosnowiec
dotację celową z budżetu państwa w wysokości: 80 800,00 zł  
Całkowita wartość zadania: 101 000,00 zł

Procentowy udział środków własnych Gminy w całkowitych kosztach zadania nie może być niższy niż 20% całkowitych kosztów zadania

Grupa docelowa: 

 • seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mieszkańcy Sosnowca
 • pomoc w formie usług sąsiedzkich może zostać przyznana jako forma wsparcia fakultatywnego dla osób samotnych, które nie korzystają z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi sąsiedzkie obejmują:

 • pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych,
 • podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Minimalne wymogi wobec osoby realizującej usługi sąsiedzkie:

1) jest osobą pełnoletnią;
2) nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
3) nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
4) złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
5) zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
6) ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (MOPS przewiduje organizację i sfinansowanie przedmiotowego szkolenia dla osób zainteresowanych);
7) została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
8) została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 31 maj 2024 r.
Liczba środowisk objętych usługami sąsiedzkimi: 10
Termin realizacji: do 31 grudnia 2024 r.

Usługi sąsiedzkie są bezpłatne dla osób, które spełniają kryterium dochodowe:

Kryterium dochodowe:

 • gospodarstwo jednoosobowe - 776 zł
 • gospodarstwo wieloosobowe - 600 zł na osobę.

Usługi sąsiedzkie są płatne dla osób, które przekraczają kryterium dochodowe do maksymalnie 28,10 zł za godzinę usług.
Szczegółowe informacje dotyczące płatności – Kliknięcie spowoduje pobranie plikuUsługi sąsiedzkie – odpłatności (kliknij i pobierz)

 

B) Moduł II - dofinansowanie kosztów użytkowania opasek bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w 2022 roku oraz dofinansowanie kosztów zakupu nowych opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi

Na realizację zadania Wojewoda przyznał Gminie Sosnowiec
dotację celową z budżetu państwa w wysokości: 421 088,00 zł  
Całkowita wartość zadania : 526 360,00 zł

Procentowy udział środków własnych Gminy w całkowitych kosztach zadania nie może być niższy niż 20% całkowitych kosztów zadania

Grupa docelowa: seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mieszkańcy Sosnowca którzy:

 • mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
 • prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 31 maj 2024 r.
Liczba osób: 500 
Termin realizacji: do 31 grudnia 2024 r.

Zakres wsparcia: w ramach programu seniorom w wieku 60 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
 • funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

 

Opaski  posiadają kartę SIM, która umożliwia seniorom możliwość wywołania sygnału SOS oraz kontakt głosowy z konsultantem telecentrum.

Realizowana w ramach Programu usługa ma na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opaski na odległość”.

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU

Zgłoszenia uczestnictwa do Programu przyjmowane będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 Kancelaria pokój 127 poprzez złożenie wypełnionych dokumentów, załączonych poniżej w zakładce Dokumenty do pobrania, tj. Karty zgłoszeniowej kandydata na uczestnika Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024 – opaska medyczna i/lub Karty zgłoszeniowej uczestnika Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (usługi sąsiedzkie)

 

TERMINY

Rekrutacja do Programu trwać będzie do wyczerpania miejsc (Moduł II - przewidywana liczba osób: ok. 190).

O przyjęciu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń! Po wyczerpaniu miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa.

O przyjęciu do Programu lub wpisaniu na listę rezerwową zostaną Państwo poinformowani telefonicznie po rozpatrzeniu wniosków.

Informacja
Telefon tel. 32 296 22 67 – opaski bezpieczeństwa
Telefon tel. 32 296 22 31 – usługi sąsiedzkie

 

UWAGA! W Karcie zgłoszeniowej uczestnika dot. opaski medycznej (Załącznik nr 1) należy zwrócić uwagę, że znajdują się dwie klauzule informacyjne. Pierwsza klauzula powinna zostać podpisana przez osobę zgłaszaną do programu (seniora), natomiast druga klauzula powinna zostać podpisana przez osobę podaną do kontaktu w karcie zgłoszeniowej (np. członka rodziny, sąsiada).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

 1. Kliknięcie spowoduje pobranie plikuKarta zgłoszeniowa uczestnika Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 wraz z klauzulą informacyjną – opaski medyczne (kliknij i pobierz) 
 2. Kliknięcie spowoduje pobranie plikuKarta zgłoszeniowa uczestnika Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (usługi sąsiedzkie) wraz z klauzulą informacyjną (kliknij i pobierz)
 3. Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuProgram „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2024 (kliknij i pobierz)
 4. Kliknięcie spowoduje otwarcie plikuUchwała nr 1351/LXXXV/2024 Rady Miejskiej w sprawie usług opiekuńczych i sąsiedzkich (kliknij i pobierz)