„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS (zrealizowany)


Sytuacja na rynku pracy w Polsce istotnie odbiega od sytuacji w krajach Unii Europejskiej.
Bezrobocie, pomimo znacznego spadku w ostatnim okresie, niemal dwukrotnie przekracza przeciętny poziom bezrobocia w Unii. Dlatego też skala wyzwań stojąca przed polskim rynkiem pracy jest największa w całej Unii Europejskiej.
Odpowiedzią Wspólnoty jest nowy okres programowania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013.
Jednym z jego instrumentów jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Jego celem głównym jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników oraz podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa.
W ramach Programu wsparciem zostaną objęte m.in. takie obszary jak: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna oraz  promocja zdrowia.
Na szczególną uwagę zasługuje Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej.
Jego środki przeznaczone będą na zwiększanie szans w znalezieniu zatrudnienia przez osoby korzystające z pomocy społecznej, wyrównywaniu deficytów wynikających z braku dostępu do określonych dóbr i usług, braku posiadanych kwalifikacji, czy też innych czynników powodujących ograniczenie szans określonych grup społecznych na równoprawny udział w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu wychodząc naprzeciw rozpoczął realizację projektu systemowego pt „Moda na sukces czyli kroki w samodzielność”.
 Przedsięwzięcie to adresowane jest do osób z terenów gminy Sosnowiec, w szczególności:

  • bezrobotnych i/lub
  • nieaktywnych zawodowo/lub
  • zatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej,
  • osób traktowanych, jako otoczenie osób wykluczonych społecznie.

Sytuacja na rynku pracy w Polsce istotnie odbiega od sytuacji w krajach Unii Europejskiej. Bezrobocie, pomimo znacznego spadku w ostatnim okresie, niemal dwukrotnie przekracza przeciętny poziom bezrobocia w Unii. Dlatego też skala wyzwań stojąca przed polskim rynkiem pracy jest największa w całej Unii Europejskiej. Odpowiedzią Wspólnoty jest nowy okres programowania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013. Jednym z jego instrumentów jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Jego celem głównym jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników oraz podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa. W ramach Programu wsparciem zostaną objęte m.in. takie obszary jak: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna oraz promocja zdrowia. Na szczególną uwagę zasługuje Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej. Jego środki przeznaczone będą na zwiększanie szans w znalezieniu zatrudnienia przez osoby korzystające z pomocy społecznej, wyrównywaniu deficytów wynikających z braku dostępu do określonych dóbr i usług, braku posiadanych kwalifikacji, czy też innych czynników powodujących ograniczenie szans określonych grup społecznych na równoprawny udział w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu wychodząc naprzeciw rozpoczął realizację projektu systemowego pt „Moda na sukces czyli kroki w samodzielność”.

Przedsięwzięcie to adresowane jest do osób z terenów gminy Sosnowiec, w szczególności:

- bezrobotnych i/lub

- nieaktywnych zawodowo/lub

- zatrudnionych,

zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej,

- osób traktowanych, jako otoczenie osób wykluczonych społecznie.