Program Aktywności Lokalnej - PT5


belka systemowa.gif

Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

W okresie od 09-12.2009 r. pracownicy socjalni Punktu Terenowego Nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” podjęli następujące działania:Projekt pt. „Bliżej tańca z gwiazdami” odbył się w dniu 30.09.2009 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ulicy Żeromskiego 4b.

2-minipx.jpg

W projekcie udział wzięło 30 dzieci z wytypowanych rodzin uczestniczących w spotkaniach grupy samopomocowej oraz z rejonu ulic objętych Programem Aktywności Lokalnej. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy, w których przeprowadzone zostały warsztaty taneczne. Ze strony Akademii ufundowane zostały 2 główne nagrody za zaangażowanie i umiejętności taneczne dla najlepszych uczestników warsztatów tanecznych w formie karnetów na miesięczne zajęcia w Akademii Tańca „Beltane” .Nagrody otrzymali: Krystian Kunderek, Tomasz Paluszkiewicz.

 

5-minipx.jpg

Wszystkie dzieci otrzymały upominki oraz dyplomy. Wspólna zabawa w formie warsztatów tanecznych rozbudziła ciekawość dzieci, zainteresowanie tańcem nowoczesnym.

6-minipx.jpg7-minipx.jpg

 

Projekt zrealizowano przy współudziale:

-uczniów Akademii Tańca „ Beltane” pod przewodnictwem koordynatora Akademii Pani Agnieszki Kowalczyk oraz instruktora Akademii Pani Joanny Guła.

- Kierownika Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. Żeromskiego 4 b Pani Grażyny Smak wraz z pracownikami - gospodarza budynku, gdzie realizowany był projekt socjalny

- Wolontariusza Pani Magdaleny Tarko, która brała udział w przygotowaniach oraz realizacji projektu.

 

Akcja zagospodarowania zielenią 2 placów zabaw przy ulicy Hutniczej 1a – 1b i Hutniczej 4 - 4a. miała miejsce w dniu 08.10.2009r. Teren do zagospodarowania został wskazany przez mieszkańców przy akceptacji Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej ”Nasza” w Sosnowcu Pana Tadeusza Rybak. Akcja została przeprowadzona przy współpracy mieszkańców oraz pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej ”Nasza”.

8-minipx.jpg12-minipx.jpg14-minipx.jpg

 

Drzewka wraz z pozostałym asortymentem zostały przewiezione z Punktu Terenowego Nr 5 MOPS przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej ”Nasza”. Akcja zagospodarowania zielenią 2 placów zabaw przy ulicy Hutniczej 1a – 1b i Hutniczej 4 - 4a cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

 

Trzecie spotkanie z mieszkańcami ul. Lwowskiej, Hutniczej, Będzińskiej odbyło się w dniu 09.10.2009 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. Żeromskiego 4b, w którym udział wzięli:

- V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej – Wolski Adam

- V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej – Chęciński Arkadiusz

- Naczelnik Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - Guzik Wojciech

- Dzielnicowy Komisariatu II Policji Andrzej Bąk

- Dzielnicowy Komisariatu II Policji Michał Lewicki

- Dzielnicowy Komisariatu II Policji Andrzej Wilczak

- Przedstawiciel Straży Miejskiej – Marian Tyszkiewicz

Spotkanie zorganizowane zostało zgodnie z sugestiami wynikającymi ze środowiska na temat bezpieczeństwa, w tym komunikacyjnego na w/w ulicach. Ze strony społeczności lokalnej zostało wystosowane pismo z wnioskiem dotyczącym rozmieszczenia na jezdniach progów spowalniających oraz oznakowania miejsc przejść dla pieszych. Na początku spotkania przedstawiono dotychczasowe działania w ramach projektu systemowego oraz ofertę bezpłatnych porad specjalistów w Punkcie Informacji Obywatelskiej. Poinformowano mieszkańców o możliwości regularnego kontaktu z pracownikami socjalnymi w Punkcie Terenowym Nr 5 MOPS przy ulicy Hallera 5 w każdy poniedziałek w godzinach 14.30 – 15.30. w sprawie problemów społeczności lokalnej.

Następnie liderka społeczności lokalnej Pani Anna Rozenau przedstawiła wnioski mieszkańców dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa:

- „progi zwalniające”

- oznaczenie przejść dla pieszych

- złe oświetlenie osiedla na ulicy lwowskiej

- wycinka drzew i gałęzi stanowiących zagrożenie w czasie złych warunków atmosferycznych

- wnioski dotyczące bezpiecznej formy zabawy na wybudowanym placu zabaw przy ulicy Lwowskiej

- zadymienia okolic ogródków działkowych (spalanie liści)

- zwiększenie patroli Policji i Straży Miejskiej w godzinach wieczornych i nocnych.

W podjętych tematach wyjaśnień udzielili zaproszeni goście. W wyniku wolnej dyskusji podejmowane były również tematy dotyczące warunków życia lokatorów ulicy Lwowskiej.

 

Projekt pt. „Poznamy, zobaczymy, zapamiętamy ” zrealizowano w dniu 29.10.2009r.

W projekcie uczestniczyło 25 dzieci. Na miejscu zbiórki wszyscy byli obecni punktualnie. Grupa wyruszyła na wycieczkę wynajętym autokarem z firmy „GPS TRANS” z Sosnowca.

 

19-minipx.jpg

Pierwszym etapem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Na początku Pan Przewodnik zapoznał dzieci z historią powstania Muzeum.

 

20-minipx.jpg

Następnie dzieci mogły obejrzeć różne wozy strażackie - od tych najstarszych do nowoczesnych.

22-minipx.jpg

27-minipx.jpg

 

Dzieci poznały również sprzęt, który wykorzystują strażacy w swojej pracy a także obejrzały prezentację dotyczącą największych pożarów i powodzi w Polsce oraz pracy strażaków w trakcie w/w katastrof. Podczas projekcji filmu dzieci zapoznały się z pracą strażaków, ich działalnością oraz zadaniami spoczywającymi na Straży Pożarnej. Nadszedł czas na konkurs, który był okazją do zdobycia nagrody, ale i usystematyzowania zdobytej podczas wycieczki wiedzy.

28-minipx.jpg

30-minipx.jpg31-minipx.jpg

 

Nagrody za pierwsze trzy miejsca w formie plecaków otrzymali: Artur Rycki, Justyna Gorczyca, Grzegorz Majchrzak. Wszystkie dzieci otrzymały poczęstunek. Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w Powiatowej Straży Pożarnej w Mysłowicach. Dzięki uprzejmości Pana Komendanta dzieci mogły m.in. obejrzeć dyżurkę, wyposażenie strażackie, usiąść za kierownicą wozu strażackiego, a także obejrzeć pokaz przygotowany przez Strażaków - symulację wyjazdu na akcję.

33-minipx.jpg

 

Dzieci otrzymały zbiór zasad profilaktyki przeciwpożarowej i zachowania w sytuacjach zagrożenia. Wróciły do domu wzbogacone o wiedzę i ciekawe wrażenia. Projekt został zrealizowany przy współudziale partnerów:

- Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach Pana Włodzimierza Bareła

- Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Pana Krystyna Bebło

 

W ramach „Andrzejek” zorganizowanych w dniu 13.11.2009 r. odbyło się wspólne wyjście do kina „Helios” w Sosnowcu na seans filmowy „Terra” w systemie 3D. W projekcie uczestniczyło 30 dzieci. W trakcie wycieczki dzieci miło spędziły czas wolny w grupie innych rówieśników.

 

Ostatnie - podsumowujące rok pracy ze społecznością lokalną odbyło się w dniu 26.11.2009r. Zaprezentowano mieszkańcom krótką prezentację z realizacji tegorocznego Programu. Prezentacja posłużyła również do rozwinięcia dyskusji na temat trudności realizacji Programu, osiągniętych rezultatów w odczuciu mieszkańców. W dalszej części spotkania podjęto próbę określenia kierunku dalszej pracy. Mieszkańcy zadeklarowali chęć współpracy podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej. Wskazali na następujące problemy, rozwiązaniem których chcieliby zająć się w przyszłym roku:

- problem osób starszych – organizacja spotkań integracyjnych, kulturalnych

- problemy mieszkaniowe, związane z wyglądem dzielnicy

- brak domu kultury, klubu młodzieżowego w dzielnicy,

- brak integracji mieszkańców

- bezpieczeństwo w dzielnicy

Na koniec wręczono podziękowania dla liderów społeczności lokalnej za współpracę i podejmowane działania w roku 2009.

 

Spotkanie ze Świętym Mikołajem - ostatni projekt skierowany do najmłodszych odbył się w dniu 04.12.2009 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 4b.

36-minipx.jpg

 

W spotkaniu udział wzięło 30 dzieci z rodzin objętych Programem Aktywności Lokalnej. Dzieci przywitały Świętego Mikołaja z wielką radością. Śnieżynka przygotowała dla dzieci wiele zabaw i konkursów z nagrodami.

39-minipx.jpg40-minipx.jpg

 

Święty Mikołaj przygotował dla wszystkich dzieci wspaniałe prezenty. Dzieci odbierając prezenty w podziękowaniu opowiadały świętemu Mikołajowi wiersze, śpiewały piosenki.

42-minipx.jpg

 

Dla wszystkich dzieci przygotowano słodki poczęstunek.

43-minipx.jpg

 

Wszyscy żegnali Świętego Mikołaja z wdzięcznością za otrzymane prezenty i nadzieją, że w przyszłym roku znów przybędzie.

 

44-minipx.jpg45-minipx.jpg

 

Spotkanie opłatkowe dla uczestników grupy samopomocowej miało miejsce dnia 16.12.2009r. o godzinie 12.00 w Ośrodku „KANA” w Sosnowcu, ul. Legionów 10. W spotkaniu udział wzięło 16 osób. Uczestnicy spotkania łamiąc się opłatkiem złożyli sobie wzajemne świąteczne życzenia. Przy wspólnym wigilijnym stole był czas na wspomnienia wspólnie spędzonych chwil podczas spotkań grupy samopomocowej, warsztatów umiejętności wychowawczych. Uczestnicy grupy samopomocowej brali również udział w szkoleniu stacjonarnym „Lider, animator lokalny” oraz szkoleniu wyjazdowym „Aktywizacja rodziców i integracja rodzin”.