Rok 2010


belka systemowa.gif

Dnia 15 stycznia 2010r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sekcji ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, złożyli wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność”. Celem głównym projektu systemowego realizowanego w 2010 roku jest poprawa funkcjonowania w sferze życia społecznego i zawodowego kobiet i mężczyzn-klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja tego celu będzie możliwa m.in. dzięki nabyciu, wzmocnieniu umiejętności pełnienia ról społecznych wymaganych na rynku pracy wraz z podniesieniem motywacji, samooceny; nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji zawodowych; zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami poprzez uczestnictwo w grupach samopomocowych; nabycie, podniesienie kompetencji rodzicielskich; nabycie, podniesienie umiejętności zarządzania czasem własnym oraz profesjonalnego zarządzania domem.

Wniosek o dofinansowanie projektu pozytywnie przeszedł ocenę formalną. Oczekujemy na wyniki oceny merytorycznej projektu.

W związku powyższym planuje się w miesiącu marcu rekrutację osób chętnych do udziału w projekcie systemowym „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność”. Osoby zaproszone na rekrutację muszą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej oraz być w wieku aktywności zawodowej (15-64).

Więcej informacji można uzyskać w Sekcji ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, ul. Mościckiego 14, pokój 118.