Rekrutacja


belka systemowa.gif

Dnia 1 marca rozpoczęła się rekrutacja do projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie-będące w wieku aktywności zawodowej (15-64) korzystające równocześnie ze świadczeń pomocy społecznej.
Więcej informacji w tym temacie prosimy zasięgać u pracowników socjalnych w poszczególnych Punktach Terenowych lub w Sekcji ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych mieszczącej się w budynku MOPS przy ul. Mościckiego 14, pok. 118, I p.

 

belka systemowa.gif

Zakończył się proces rekrutacji do projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki               w samodzielność”, trwający od 1 marca do 16 kwietnia. Chęć udziału w tegorocznym projekcie zgłosiło 438 osób. Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych przy udziale pracownika socjalnego ds. koordynacji projektu, psychologa oraz osoby zainteresowanej do projektu zakwalifikowało się:
- 100 osób bezrobotnych i zatrudnionych,
- 29 osób z grupy młodzieży,
- 19 osób niepełnosprawnych,
- 36 osób wpisujących się w Program Aktywności Lokalnej.
Podstawowymi  kryteriami wyboru uczestników projektu były:
- kryterium merytoryczne: czynnik wynikający wprost z wytycznych zawartych w Systemie Realizacji PO KL i stanowiący, iż uczestnikami projektu mogą być osoby: bezrobotne, nieaktywne zawodowo oraz zatrudnione zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej; przez osoby korzystające z pomocy rozumie się osoby otrzymujące zarówno świadczenia pieniężne i/lub niepieniężne (np. praca socjalna), a także osoby korzystające ze świadczeń finansowych na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- kryterium psychologiczne: czynnik będący podstawą kwalifikacji do udziału w projekcie, polegający na dokonaniu przez psychologa oceny (na podstawie rozmowy) poziomu motywacji kandydata do uczestnictwa w projekcie, rozwoju osobistego oraz zwiększenia aktywności we wprowadzeniu zmian w życiu.
Realizacja działań ujętych we wniosku aplikacyjnym i kierowanych do zakwalifikowanych uczestników planowana jest od miesiąca maja 2010r.