Rok 2011


belka systemowa.gif

 

          W listopadzie 2010r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki-„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność”. Celem głównym projektu systemowego realizowanego w 2011 r. jest poprawa funkcjonowania kobiet i mężczyzn-klientów MOPS, w sferze życia społecznego i zawodowego.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 205 osób (będących w wieku aktywności zawodowej-15-64 lata, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej).
         

          Kompleksowe wsparcie zostało zaproponowane uczestnikom projektu z uwzględnieniem zasady równego traktowania-zasada gender.
Dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu systemowego zaplanowano instrumenty aktywnej integracji. Osoby bezrobotne i zatrudnione otrzymują wsparcie w ramach reintegracji społecznej: doradztwo zawodowe, warsztaty kompetencji społecznych lub wsparcie psychologa oraz podnoszą kwalifikacje zawodowe.


          Zaplanowano również organizację wyjazdowego szkolenia dla osób niepełnosprawnych z zakresu reintegracji społecznej połączonej z doradztwem zawodowym, psychologicznym oraz instrumentem zdrowotnym.
Dla młodzieży zaplanowano trening efektywnego uczenia się, kurs prawa jazdy, doradztwo zawodowe oraz warsztaty rozwiązywania praktycznych problemów wchodzenia w dorosłe życie, a także zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dot. problematyki uzależnień oraz szkolenie wyjazdowe terapeutyczno-integracyjne. Młodzież z rodzin zastępczych wraz z opiekunami prawnymi zostaje objęta wsparciem w formie szkolenia wyjazdowego z elementami integracji dot. komunikacji interpersonalnej. Zdobyte umiejętności zostaną poszerzone podczas stacjonarnego treningu.


          Dla rodzin wieloproblemowych zapewniono m. in. wsparcie logopedy, psychiatry oraz specjalisty ds. uzależnień.
Osoby biorące udział w Programach Aktywności Lokalnej korzystają z poradnictwa psychologa, pracownika Powiatowego Urzędu Pracy, biorą udział w treningu kształtującym umiejętności społeczne z elementami aktywnego poszukiwania pracy. Spośród nich poszukuje się liderów i animatorów lokalnych, następnie przeszkala się ich w tym zakresie.
          Dla wszystkich uczestników projektu systemowego zaplanowano szkolenie z zakresu zasad równości szans kobiet i mężczyzn.
Wszystkie grupy docelowe zostają objęte kompleksową pomocą.