Aktywna integracja


1.Zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży pochodzącej z rodzin z problemem alkoholowym.
Cykl zajęć obejmował 6 spotkań po 2 godziny w okresie od 25.03.11 do 29.04.2011r.
Zajęcia miały na celu:
- pogłębienie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień a w szczególności dotyczącej: choroby alkoholowej, współuzależnienia, form pomocy dla dorosłych dzieci alkoholików,
- podniesienie motywacji do działania, samooceny i wiary we własne możliwości.
W zajęciach brało udział 9 osób.
Zajęcia były prowadzone przez pracowników naszego ośrodka Panią Katarzynę Słupińską i Monikę Szalewicz, które posiadają II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na kierunku praca socjalna z osobami uzależnionymi.

2.W okresie od 26.04.2011 do 22.06.2011 prowadzone było poradnictwo zawodowe przez czterech doradców zawodowych. Wsparciem objętych zostało 125 uczestników projektu. Każda osoba otrzymała 3 godziny indywidualnego poradnictwa zawodowego mającego na celu wytyczenie ścieżki rozwoju.

3.W okresie od 06.06.2011 do 30.06.2011 odbywały się stacjonarne zajęcia warsztatowe w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych. Szkolenie obejmowało w szczególności:
- komunikację interpersonalną,
- wzrost wiary we własne możliwości,
- radzenie sobie w sytuacjach stresowych,
- rozwiązywanie konfliktów,
- zarządzanie czasem,
- kształtowanie aktywnych postaw w zakresie poruszania się na współczesnym rynku pracy.
W warsztatach brało  udział 49 uczestników projektu podzielonych na cztery grupy. Zajęcia obejmowały 10 spotkań po 6 godzin lekcyjnych. Udział w warsztatach ukończyło 46 osób, które otrzymały zaświadczenia oraz opinię o nabytych umiejętnościach. Dodatkowo w ramach warsztatów przewidziany został poczęstunek kawowy oraz gorący posiłek. Wykonawcą zadania było Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa „Oświata” z Katowic.


Obraz 010-minipx.jpgObraz 042-minipx.jpg

Obraz 059-minipx.jpg


Obraz 074-minipx.jpgPlakacik-minipx.jpg


4.Szkolenie wyjazdowe terapeutyczno-integracyjne dla DDA. Zajęcia przeprowadzone zostały od 09.09.-11.09.2011r. w Jaworzu. Adresatami zadania były osoby w wieku 15-25 lat, nieaktywne zawodowo-uczące się. W wyjeździe brało udział 8 uczestników.
Szkolenie obejmowało w szczególności:
-warsztaty terapeutyczne oparte o metody psychoterapii grupowej,
-trening umiejętności społecznych,
-gry i zabawy integracyjne.
W szkoleniu brało udział 8 osób w wieku 15-25 lat. Wykonawcą zadania była Villa Barbara Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Sp. z o.o. z Jaworza.


IMG_6579-minipx.jpg

IMG_6577-minipx.jpg


5.Kurs prawa jazdy kat. B rozpoczął się 1.09.2011r. Adresatami zadania jest młodzież w liczbie 33 osób. Celem kursu jest wyszkolenie kandydatów/kandydatek na kierowców, posiadających najwyższą wiedzę i umiejętności z zakresu:
-przepisów ruchu drogowego,
-bezpiecznej jazdy w ruchu miejskim,
-techniki kierowania pojazdem,
-savoir-vivre kierowania samochodem.
Wykonawcą zadania jest Ośrodek Szkolenia Kierowców w Mysłowicach.

6. Warsztaty w dziedzinie relacji rodzinnych dla rodzin wieloproblemowych rozpoczęły się 12.09.2011r. Tematyka zajęć obejmuje:
-partnerstwo w rodzinie,
-poprawę funkcjonowania rodziny,
-naukę rozwiązywania konfliktów,
-naukę konstruktywnego dialogu i wzajemnego zrozumienia w tym umiejętność otwartego wyrażania siebie oraz komunikaty asertywne,
-dodatkowo zajęcia maja poruszać tematy związane z podniesieniem świadomości i wiedzy o prawidłowym stymulowaniu rozwoju dzieci, wpłynie na sukcesy edukacyjne oraz podniesienie umiejętności rodzicielskich.
Tematyka warsztatów skierowana jest do 35 rodzin wieloproblemowych. Wykonawcą zadania jest Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w sosnowcu.

7. Kursy przyuczające do zawodu rozpoczęły się 19.09.2011r. Adresatami zadania jest 60 osób bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej. Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnej podczas wykonywania pracy. Wykonawcami zadania są: PRO COIG Sp. z o.o. w Katowicach, Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy w Katowicach, Śląski Ośrodek Szkoleniowy KOREKT w Katowicach oraz Oświata Sp. z o.o. w Katowicach.
Wykaz kursów:
-Kurs ECDL,
-Kurs Kasjer, sprzedawca z kasą fiskalną i minimum sanitarnym,
-Kurs Opiekun dla dziecka,
-Kurs Pracownik biurowy (administracja, księgowość, kadry i płace),
-Kurs Kucharz-mała gastronomia,
-Kurs Pracownik magazynu (operator wózka widłowego, kasy fiskalnej oraz programów magazynowych),
-Kurs Pracownik gastronomii, kucharz, kelner,
-Kurs Opiekun osoby starszej z językiem niemieckim,
-Kurs Ochrona osób i mienia bez licencji,
-Kurs Ochrona osób i mienia z licencją.

8.Stacjonarne zajęcia warsztatowe z zakresu rozwiązywania praktycznych problemów wchodzenia z dorosłe życie rozpoczęły się 10.10.2011. Adresatami zadania jest młodzież w liczbie 11 osób. Tematyka zajęć obejmuje w szczególności:
-budowanie poczucia własnej wartości,
-rozwijanie umiejętności komunikacji interpersonalnej,
-asertywność,
-podnoszenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
-radzenie sobie ze stresem i negatywnymi uczuciami,
-nabycie umiejętności efektywnego wykorzystywania wolnego czasu,
-zarządzanie zasobami finansowymi w gospodarstwie domowym w tym budżetowanie wyżywienia.
Wykonawcą zadania jest Oświata Sp. z o.o. w Katowicach.

9.Dla osób biorących udział w Programie Aktywności Lokalnej przeprowadzono  trening umiejętności społecznych z elementami aktywnego poszukiwania pracy rozpoczął się 9.09.2011r. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji społecznych osób, a w szczególności:
-zasad skutecznej komunikacji,
-zarządzania czasem i planowania działań,
-sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz sposobów poszukiwania pracy,
-sposobów radzenia sobie ze stresem,
-zasad obowiązujących na rozmowach kwalifikacyjnych,
-zasad autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
-przedsiębiorczości,
-ważnych aspektów związanych z prawem pracy.
W szkoleniu bierze udział 30 osób, podzielonych na 3 grupy. Każda uczestniczy w zajęciach trwających łącznie 30 godzin lekcyjnych. Wykonawcą zadania jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu.

10.W okresie od 02.11.2011-8.11.2011 odbędzie się szkolenie wyjazdowe z zakresu reintegracji społecznej i indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami rehabilitacji zdrowotnej dla 8 osób niepełnosprawnych psychicznie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Szkolenie będzie obejmowało w szczególności:
-trening umiejętności interpersonalnych,
-komunikacji interpersonalnej,
-autoprezentacji,
-wzrostu wiary we własne możliwości,
-określenia poziomu samooceny i samoakceptacji,
-radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
-umiejętności poruszania się na otwartym rynku pracy,
-nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością,
-indywidualne doradztwo zawodowe.


Szkolenie odbędzie się w Szczyrku. Wykonawcą zadania jest firma „Interego” Łukasz Gołębiowski z Katowic.
11. Szkolenie wyjazdowe z zakresu reintegracji społecznej i indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami rehabilitacji zdrowotnej odbędzie się dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Warsztaty przeprowadzone zostaną w Szczyrku w okresie od 2.11.2011 do 15.11.2011. Adresatami zadania jest 27 osób niepełnosprawnych. Szkolenie będzie obejmować prowadzenie zajęć warsztatowych w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych w szczególności: komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, asertywności, wzrostu wiary we własne możliwości, radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz naukę niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.
Wykonawcą zadania jest Stowarzyszenie Humaneo z Nowego Sącza.