PAL


belka systemowa.gif

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Cykl spotkań z mieszkańcami ul. Staszica i Plac Kościuszki

W ramach projektu systemowego "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pracownicy socjalni Punktu Terenowego Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizują Program Aktywności Lokalnej (PAL). Celem Programu Aktywności Lokalnej jest zwiększenie aktywności społecznej lokalnej w rozwiązywaniu problemów występujących w miejscu zamieszkania ze szczególnym uwzględnieniem problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia. Pierwsze w tym roku spotkanie z mieszkańcami ulic : Staszica 1 – 23, 4, 6, 8 oraz Placu Kościuszki odbyło się 31 marca w stołówce środowiskowej przy Placu Kościuszki 5 w Sosnowcu. Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania podjętych do tej pory działań a następnie od prezentacji założeń PAL na 2011 r. W drugiej części spotkania ustalono równieżwraz z mieszkańcami tematykę kolejnych spotkań.

 

 031-minipx.jpg

 

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy POGOŃ

Pracownicy socjalni Punktu Terenowego Nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu od 2009 r. realizują Program Aktywności Lokalnej (PAL) w dzielnicy "Pogoń" w ramach projektu systemowego "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem PAL jest aktywizacja mieszkańców do podejmowania wspólnych działań mających na celu rozwiązywanie problemów występujących w miejscu zamieszkania. Pierwsze w tym roku spotkanie z mieszkańcami odbyło się w dniu 15.04.2011 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 4b w Sosnowcu. Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania podjętych dotychczas działań oraz prezentacji założeń PAL na 2011 r. W drugiej części spotkania wybrana została „Rada Mieszkańców PAL”.  Ustalono również wraz z mieszkańcami tematykę kolejnych spotkań.

mieszkancy pogoń-minipx.jpg

 

 

Grupa samopomocowa „WAWEL”

W dniu 28.04.2011 r. w siedzibie Punktu Terenowego Nr 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. Rzeźnicza 12 odbyło się kolejne spotkanie grupy samopomocowej dla osób bezrobotnych w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na spotkanie zaproszony został Pan Przemysław Magiera Menager Regionalny dużej sieci dystrybucyjnej artykułów mrożonych „Dania Fast Foods”, który opowiadał uczestniczkom m.in. jak wygląda dzisiejszy rynek pracy, na co zwraca się szczególną uwagę podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Ponadto uczestniczki dzieliły się własnymi doświadczeniami związanymi z poszukiwaniem zatrudnienia. Spotkania grupy samopomocowej odbywać się będą do 02.06.2011 r.

 

P4295809-minipx.jpg

 

Spotkanie grupy samopomocowej dla osób bezrobotnych z dzielnicy „Pogoń”

W dniu 28.04.2011 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 4 b odbyło się kolejne spotkanie grupy samopomocowej dla osób bezrobotnych z dzielnicy „Pogoń” w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Na spotkanie zaproszeni zostali pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) w Sosnowcu, którzy przedstawili m.in. uprawnienia osób bezrobotnych, informacje z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych i prawa pracy. Uczestniczki dzieliły się własnymi doświadczeniami związanymi z poszukiwaniem zatrudnienia. Spotkania grupy samopomocowej odbywać się będą do 06/2011 r.

 

100_4022-minipx.jpg100_4018-minipx.jpg

 

W miesiącu maju 2011 r.  spotkania grupy samopomocowej dla osób bezrobotnych z dzielnicy „Pogoń”  koncentrowały się  głównie na przygotowaniu uczestniczek do rozmowy z potencjalnym pracodawcą:  

 

  • Specjalista ds. Komunikacji społecznej w trakcie zajęć warsztatowych z zakresu „Mowa werbalna i niewerbalna podczas rozmowy kwalifikacyjnej” uświadomiła uczestniczkom wagę komunikatów niewerbalnych w kontakcie z drugim człowiekiem. Uczestniczki miały możliwość doskonalenia swoich umiejętności interpersonalnych w symulowanych rozmowach  z pracodawcą.
  • Pan Sławomir Smolorz (stylista) z Zespołu Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu ul. Gen. Grota Roweckiego 64 przekazał uczestniczkom cenne wskazówki dotyczące  kreowania własnego wizerunku. Udział w zajęciach przyczynił się do zwiększenia u uczestniczek poczucia wartości i świadomości własnej kobiecości.

 

Bez nazwy-2-minipx.jpgBez nazwy-1-minipx.jpg

 

  • Uczestniczki grupy dbając również o „sferę duchową” zorganizowały spotkanie w sali audiowizualnej na terenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Sosnowcu. Seans filmowy stanowił podstawę do refleksji nad własną determinacją w dążeniu do wyznaczonego celu, realizacji planów życiowych, samorealizacji.
  • Pani Monika Kaźmierska - koordynator ds. instrumentów aktywnej integracji zaprezentowała założenia jednej z podstawowych zasad Europejskiego Funduszu Europejskiego – równości szans kobiet i mężczyzn. Uczestniczki uświadomiły sobie m.in. stereotypy płci występujące na obecnym rynku pracy.  Dzieliły się własnymi opiniami i doświadczeniami dotyczącymi dyskryminacji kobiet w różnych sferach życia. Prowadząca spotkanie zachęciła uczestniczki do przełamywania w swoim życiu osobistym i zawodowym barier związanych ze stereotypami płci.

 

Bez nazwy-3-minipx.jpg

 

Spotkania grupy samopomocowej odbywają się w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy „Pogoń”.


    Spotkania grupy samopomocowej dla osób bezrobotnych z dzielnicy „Pogoń”


W dniu 09.06.2011 r. odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie grupy samopomocowej dla osób bezrobotnych  z dzielnicy „Pogoń”.  Spotkanie miało charakter integracyjny. Wzięły w nim udział uczestniczki grupy oraz ich dzieci. Przygotowany słodki poczęstunek oraz rodzinne grillowanie zapewniło miłą atmosferę.  Uczestniczki dzieliły się swoimi wrażeniami z udziału w spotkaniach, wspominały wspólnie spędzone chwile. Szczególnie ważne dla uczestniczek były indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, z którym ustalały plan działań oraz ścieżkę dalszej kariery zawodowej. Cenne były również zajęcia warsztatowe poprowadzone przez Panią Irenę Szkopiak (psychologa) z zakresu radzenia sobie ze stresem. Uczestniczki uzyskały informacje o ośrodkach wsparcia udzielających pomoc w sytuacji kryzysowej. Od miesiąca września uczestniczki wezmą udział w treningu kształtującym umiejętności społeczne z elementami aktywnego poszukiwania pracy (komunikacji interpersonalnej, motywacji, autoprezentacji, sposobów poszukiwania pracy,sposobów radzenia sobie ze stresem, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych). Spotkania grupy samopomocowej odbywają się w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy „Pogoń”.

 

100_4138-minipx.jpg100_4140-minipx.jpg

 

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy „Pogoń”

W dniu 02.06.2011 r. odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami dzielnicy „Pogoń” w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego  „Moda na sukces – czyli kroki  w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego. W trakcie spotkania Rada Mieszkańców PAL przedstawiła zgłaszane przez mieszkańców problemy występujące na osiedlu dotyczące warunków mieszkaniowych i jakości życia, w tym poczucia bezpieczeństwa. Mieszkańcy zadeklarowali chęć podejmowania działań  na rzecz społeczności lokalnej oraz zgłosili własne inicjatywy społeczne, w tym:

 

  • W dniu 13.06.2011 r. odbyła się akcja porządkowania skweru przy ulicy Lwowskiej  zagospodarowanego zielenią w 2010 r. w ramach Programu Aktywności Lokalnej. Teren został uporządkowany przez pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza” w Sosnowcu (koszenie trawy, wyrównanie terenu poprzez nasypanie ozdobnego żwiru). Następnie mieszkańcy uzupełniali betonowe gazony sadzonkami pozyskanymi od działkowców z Rodzinnego Domu Działkowego przy ulicy Lwowskiej 3 w Sosnowcu. Wspólne działanie mieszkańców oraz pracowników Spółdzielni przyczyniło się do poprawy wyglądu dzielnicy.

 

100_4109-minipx.jpg100_4114-minipx.jpg

 

  • Liderka społeczności lokalnej Pani Anna Rozenau zainicjowała akcję pomocy dla mieszkanki ulicy Lwowskiej, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji z powodu pożaru mieszkania. Pani Anna skierowała do mieszkańców pisemny apel o udzielenie sparcia w formie finansowej. W osiedlowym sklepie umieszczona została puszka, gdzie mieszkańcy mogą składać swoje datki. W akcję włączyły się również instytucje: Miejski Zakład Zasobów Lokalowych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, które udzieliły wsparcia w ramach swoich kompetencji.

 

100_4142-minipx.jpg100_4144-minipx.jpg

 

W dniu 29.06.2011 r. na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowcu,
ul. G.Roweckiego 2 odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy „Pogoń” w związku
z realizacją Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego  
„Moda na sukces – czyli kroki  w samodzielność” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy mieszkańców dzielnicy „Pogoń”. Wzięli w nim udział:    
- Rada Mieszkańców PAL ulicy Lwowskiej
- Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu Pan Arkadiusz Chęciński
- Dyrektor Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu Pan Rafał Mróz
- pracownicy socjalni Punktu Terenowego Nr 5 MOPS.
    W trakcie spotkania omówione zostały problemy występujące na osiedlu dotyczące warunków mieszkaniowych i jakości życia, w tym poczucia bezpieczeństwa.

zdjęcie1-minipx.jpgzdjecie2-minipx.jpg

 
Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 01.07.2011 r. w Punkcie Informacji Obywatelskiej (PIO) w Sosnowcu, ul. Hallera 5. Rada Mieszkańców PAL

ulicy Lwowskiej omawiała z prawnikiem udzielającym porad w PIO Panem Arturem Szczęsnym następujące kwestie:
- przepisy prawne dotyczące wykupu mieszkań komunalnych
- problem bezpańskich psów
- przepisy prawne i zasady zawiązywania stowarzyszeń, możliwości zrzeszania się mieszkańców.
Mieszkańcy zadeklarowali chęć podejmowania dalszych działań  na rzecz społeczności lokalnej

 

kasacja 004-minipx.jpg

 

 

Spotkania grupy samopomocowej dla osób bezrobotnych

Spotkania grupy samopomocowej dla osób bezrobotnych z rejonu pracy socjalnej PT 2 w ramach Programu Aktywności Lokalnej projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego odbywały się w Klubie Integracji Społecznej  w okresie 06.04.2011- 25.05.2011. Łącznie odbyło się 8 spotkań podczas, których omówiono  min:
-  uprawnienia osób bezrobotnych, informacje z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych i prawa pracy. Poradnictwo prowadzili pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.
- wymagania pracodawców podczas rozmowy kwalifikacyjnej, specyfikę aktualnego rynku pracy. Poradnictwo prowadził prywatny przedsiębiorca.
- komunikację interpersonalną, komunikację społeczną z zakresu mowy werbalnej i niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty prowadzili pracownicy MOPS – rzecznik prasowy i pedagog.
- zasadę równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Warsztaty prowadził pracownik socjalny ds. koordynacji instrumentów aktywnej integracji i PAL.

 

Cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu sportu, turystyki i rekreacji dla dzieci i młodzieży

 W ramach Cyklu zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu sportu, turystyki i rekreacji dla dzieci i młodzieży dla Punktów Terenowych nr 2, 4 i 5 odbyły się zajęcia:
- 30 kwietnia 2011 na Autodromie w Chorzowie. Atrakcje: pokaz tricków i jazdy samochodami rajdowymi, przejażdżka uczestników samochodem rajdowym po torze wyścigowym, pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa na drodze i w samochodzie, grill. Zajęcia zostały zorganizowane bez nakładów finansowych dzięki Sosnowieckiemu Stowarzyszeniu Sportów Samochodowych S – 4 i P.H.U „GPS Trans Piotr Gzyl”. Udział w imprezie wzięło 45 dzieci.

 

 

Festiwal Organizacji Pozarządowych

- 21 maja 2011 w Parku Sieleckim odbył się Sosnowiecki Festiwal Organizacji Pozarządowych, podczas którego organizacje pozarządowe z terenu Sosnowca promowały swoją działalność, prezentowały dotychczasowe osiągnięcia oraz umiejętności. Atrakcje jakie dzieci miały zapewnione to między innymi: malowanie twarzy, zabawę na dmuchanym zamku, zajęcia okołowspinaczkowe (wejście na skrzynki, przejście przez most linowy na Przemszy), paintball, wyścig rowerowy, liczne występy artystyczne i konkursy na scenie. Udział w imprezie wzięło 49 dzieci. Wszystkie atrakcje były bezpłatne.

 

Festiwal Organizacji Poz. (11)-minipx.jpgFestiwal Organizacji Poz. (19)-minipx.jpg

Sprawozdanie ze spotkania z mieszkańcami dzielnicy „Pogoń” w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej (PAL)w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność”

 

Spotkanie odbyło się w dniu 30.07.2011 r. o godzinie 13.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy, ul. G. Roweckiego 2 w Sosnowcu.

            W spotkaniu udział wzięli:

- mieszkańcy ulicy Lwowskiej

- pracownicy socjalni Punktu Terenowego Nr 5 MOPS

            W trakcie spotkania omówiona została organizacja Festynu Integracyjnego, który odbędzie się w dniu 16.09.2011 r. w godz. 14.30-18.30 na terenie  Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. G. Roweckiego 2 w Sosnowcu. Jedną z wielu atrakcji będzie mecz piłki siatkowej rozegrany między Radnymi Miasta Sosnowca a Mieszkańcami Dzielnicy „Pogoń”.

            Mieszkańcy zadeklarowali chęć aktywnego udziału w Festynie, podejmowania dalszych działań  na rzecz społeczności lokalnej.

 

SAM_0801-minipx.jpgSAM_0804-minipx.jpg

 

 

Sprawozdaniez realizacji projektu socjalnego

„Bezpieczna droga do szkoły”

w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej (PAL) dzielnicy „Pogoń”w ramach projektu systemowego

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność”

W dniu 30 września 2011 r. pracownicy socjalni Punktu Terenowego Nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizujący Program Aktywności Lokalnej (PAL) dzielnicy „Pogoń” w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” zorganizowali na terenie Komisariatu II Policji w Sosnowcu projekt socjalny „Bezpieczna droga do szkoły”.  Pan Paweł Warchoł z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przekazał dzieciom niezbędne informacje dotyczące zasad bezpiecznego zachowania się w drodze do szkoły i na jej terenie, na placu zabaw.  Największą radość sprawiło dzieciom oglądanie samochodu policyjnego, jak również otrzymane upominki. Dzieci miały możliwość obejrzenia ważniejszych miejsc na terenie Komisariatu (pokoju okazań, gabinetu Komendata, dyżurki), zapoznania się z pracą policjanta. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

    P1030420-minipx.jpgP1030380-minipx.jpgP1030413-minipx.jpgP1030425-minipx.jpg

 

W okresie od 03.11.-02.12.2011r. przeprowadzony zostanie cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych pod nazwą „Sztuki performatywne alternatywą spędzania wolnego czasu i wykorzystania ich w nauce”.

Adresatami zadania są dzieci i młodzież z otoczenia uczestników Programów Aktywności Lokalnej, w wieku od 7 do 16 lat.
W ramach cyklu zajęć odbędą się warsztaty filmowe, fotograficzne oraz warsztaty sztuk performatywnych.
Celem szkolenia jest poznanie podstaw warsztatu filmowego oraz fotograficznego, odkrywanie emocji i wyrażanie ich poprzez tworzenie i współtworzenie, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej. Dodatkowo warsztaty performatywne pozwolą odnaleźć zależności i możliwości uruchomienia ekspresji ruchu i głosu oraz poznać możliwości i właściwości własnego ciała.
Prowadzone zajęcia warsztatowe mają na celu rozwijanie zainteresowań, umiejętności społecznych, integrację, profilaktykę oraz edukację.

 

Sprawozdanie z realizacji Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy „Pogoń”

W dniu 09.12.2011 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sosnowcu, ul. G. Roweckiego 2. odbył się projekt socjalny pt. „Spotkanie ze Świętym Mikołajem” dla 30 najmłodszych dzieci z rodzin objętych Programem Aktywności Lokalnej dzielnicy „Pogoń”.
W pierwszej części projektu odbyła się projekcja filmu „Opowieść wigilijna”. Dzieci otrzymały od Świętego Mikołaja upominki oraz słodki poczęstunek. Wszyscy żegnali Świętego Mikołaja z wdzięcznością za otrzymane prezenty i nadzieją, że w przyszłym roku znów przybędzie.

 

20111212_46-minipx.jpg20111212_31-minipx.jpg20111212_8-minipx.jpg

Spotkanie z mieszkańcami  dzielnicy Pogoń

W dniu w dniu 14.12.2011 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sosnowcu, ul. G. Roweckiego 2 odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie z mieszkańcami  dzielnicy „Pogoń  w związku z realizowanym Programem Aktywności Lokalnej  (PAL) w ramach projektu systemowego  „Moda na sukces – czyli kroki  w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie było okazją do podsumowania roku pracy oraz zaplanowania działań na 2012 r. Mieszkańcy otrzymali świąteczne upominki, liderom społeczności lokalnej wręczono podziękowania.

 

Cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu sportu, rekreacji i turystyki dla dzieci i młodzieży z otoczenia uczestników Programów Aktywności Lokalnej-Kursu pierwszej pomocy oraz Kursu płetwonurka młodzieżowego

Profesja Centrum Kształcenia Kadr z siedzibą w Łodzi, oddział w Sosnowcu było realizatorem cyklu zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu sportu, rekreacji i turystyki dla dzieci i młodzieży z otoczenia uczestników Programów Aktywności Lokalnej-Kursu pierwszej pomocy oraz Kursu płetwonurka młodzieżowego. W kursie pierwszej pomocy trwającym od 24.11.-25.11.2011r. wzięło udział 14 osób. Zakres tematyczny zajęć obejmował m. in. sposoby wzywania pomocy, rodzaje złamań, zwichnięć, skręceń, rodzaje oparzeń, ran, sposoby wzywania pomocy, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych. Z kolei w kursie płetwonurka młodzieżowego trwającym od 23.11.-06.12.2011r. brało udział 12 osób, które m. in. podczas zajęć poznały budowę sprzętu nurkowego, teorię dekompresji, czy technikę nurkowania. Każdy uczestnik wykonał również minimum 4 nurkowania w ramach zajęć praktycznych.

Szkolenie Animator, lider lokalny dla osób uczestniczących w Programie Aktywności Lokalnej

W dniu 15.12.2011r. Firma Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych była organizatorem szkolenia Animator, lider lokalny dla osób uczestniczących w Programie Aktywności Lokalnej. Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji uczestników w zakresie animacji społecznej oraz rozwoju posiadanych predyspozycji i umiejętności niezbędnych do pracy ze społecznością lokalną. Poznanie różnorodnych form partnerstwa, zasad solidarności, troski o dobro wszystkich uczestników społecznej przestrzeni, które pozwolą uczestnikom szkolenia wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Adresatami zadania było 6 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zatrudnionych, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wyjazd dla dzieci i młodzieży z otoczenia uczestników Programów Aktywności Lokalnej

W dniach od 13.12.-15.12.2011r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali wyjazd dla dzieci i młodzieży z otoczenia uczestników Programów Aktywności Lokalnej, do Centrum Wspinaczkowego „Transformator” w Katowicach. Wśród uczestników było 36 osób podzielonych na trzy grupy, każda z grup miała dwóch opiekunów (pracownicy MOPS). W Centrum Wspinaczkowym dzieci poznały podstawowe zasady obsługi sprzętu wspinaczkowego, a także różnorodne techniki wspinaczkowe-wspinanie się z asekuracją.

 

belka systemowa.gif