Rok 2012


gfx/files/c4cc3f6aa47b85eb42662f4818ccd936.gif
To już 5 rok realizacji projektu systemowego „Moda na sukces-czyli kroki w samodzielność”.
 W czerwcu 2012r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu, który
realizowany będzie przez okres 2 lat. Łączna kwota w latach 2012-2013 wynosić będzie
3 283 163,00 zł. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikowanych zostało między
innymi 77 osób bezrobotnych (w tym bezdomnych), którzy wezmą udział w reintegracji
społecznej, doradztwie zawodowym, kursie stylizacji i wizażu, szkoleniu przyuczającym
do zawodu, a także szkoleniu gender z równości szans kobiet i mężczyzn.
W 2012r. i w 2013r. kontynuowany będzie Program Aktywności Lokalnej (PAL) realizowany
 w obrębie Dzielnicy Pogoń, w ramach którego m.in. przewiduje się utworzenie grupy
samopomocowej dla osób bezrobotnych.
Dodatkowo przeprowadzony zostanie trening umiejętności społecznych z elementami
aktywnego poszukiwania pracy, cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych o tematyce teatralnej
 dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 15 lat, cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych
 „Laboratorium talentów” dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat, edukacja w zakresie obsługi
 komputera i Internetu, oraz spotkanie opłatkowe dla uczestników PAL i mieszkańców.
Projekt kierowany jest także do 24 rodzin wieloproblemowych objętych pomocą asystenta
rodziny. Członkowie tych rodzin będą mieli możliwość skorzystania z porad specjalistów
 (logopeda, psycholog, spec. ds. uzależnień, doradca zawodowy), uczestniczyć w warsztatach
 pt.: „Szkoła dla rodziców”. Zorganizowane zostaną także szkolenia wyjazdowe z zakresu
reintegracji społecznej, zawodowej, zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób
z doświadczeniem choroby psychicznej. W ramach założeń planuje się działania skierowane do
 młodzieży między 15-25 rokiem życia t.j.:
1.    Pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych oraz młodzież wezmą udział w kursie
 prawa jazdy kat. B lub/i w kursie efektywnego uczenia się. Przeprowadzone zostanie z nimi
doradztwo zawodowe, wezmą udział w szkoleniu gender oraz w warsztatach rozwiązywania
praktycznych problemów wchodzenia w dorosłe życie (w tym kurs stylizacji i wizażu).
2.    Niepełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych także wezmą udział w kursie prawa
jazdy kat. B lub/i w kursie efektywnego uczenia się oraz w doradztwie zawodowym.
Uczestniczyć będą w wyjeździe edukacyjno-integracyjnym dla Niepełnoletnich Wychowanków
Rodzin Zastępczych i ich opiekunów. Zorganizowane zostanie szkolenie stacjonarne z zakresu
komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz szkolenie gender. Zostanie utworzona grupa
wsparcia dla opiekunów.
Łącznie w 2012 i w 2013r. wsparciem zostanie objętych 261 osób.


gfx/files/c4cc3f6aa47b85eb42662f4818ccd936.gif
W lutym pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Działu ds. Pozyskiwania
 Funduszy Zewnętrznych, złożyli wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
 w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego
 Kapitał Ludzki – „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność”.


Celem głównym projektu systemowego realizowanego w latach
 2012-2013, jest poprawa funkcjonowania w sferze życia społecznego i zawodowego kobiet
 i mężczyzn-klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W najbliższych miesiącach planuje się przeprowadzenie rekrutacji osób chętnych do udziału
w projekcie. Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem lub uzyskaniem dodatkowych
 informacji, prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi w poszczególnych punktach terenowych
według miejsca zamieszkania:
1. Punkt Terenowy nr 1, Sosnowiec ul. Kisielewskiego 4,
2. Punkt Terenowy Nr 2, Sosnowiec ul. Mościckiego 14, piętro III, pokoje 322 – 327,
3. Punkt Terenowy Nr 3, Sosnowiec ul. Naftowa 35,
4. Punkt Terenowy Nr 4, Sosnowiec ul. Rzeźnicza 12,
5. Punkt Terenowy Nr 5, Sosnowiec ul. Hallera 5,
6. Punkt Terenowy nr 6, Sosnowiec ul. Dobrzańskiego 99
oraz Sosnowiec ul. Dobrzańskiego 124,
7. Specjalistyczny Zespół Środowiskowy, Sosnowiec ul. Plac Kościuszki 5,
8. Dział ds. Rodzin, Sosnowiec ul. Mościckiego 14, piętro IV, pokój 413,
9. Dział ds. Uzależnień i Bezdomności oraz Wybranych Grup Społecznych, Sosnowiec
ul. Mościckiego 14, piętro III, pokój nr 332.