Aktywna Integracja


gfx/files/3a0533104315a94113d37f77846630c8.gif

Szkolenie wyjazdowe z zakresu reintegracji społecznej i indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami rehabilitacji zdrowotnej

Od 15.11.2012-28.11.2012r. osoby niepełnosprawne ruchowo (znajdujące się w sytuacji obniżonych możliwości motorycznych ciała) udały się na „Szkolenie wyjazdowe z zakresu reintegracji społecznej i indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami rehabilitacji zdrowotnej” zaplanowane w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Za organizację i przeprowadzenie owego treningu odpowiedzialny jest wykonawca-Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa „Oświata”. Adresatami szkolenia są 22 osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i znacznym będące w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć warsztatowych podczas wyjazdu, w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych w szczególności: w zakresie komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, asertywności, wzrostu wiary we własne możliwości, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością oraz do przeprowadzenia spotkań z zakresu indywidualnego doradztwa zawodowego. Aby utrzymać stan zdrowia osób niepełnosprawnych na optymalnym poziomie, po uprzednim badaniu lekarskim, zostaną im zaproponowane zabiegi rehabilitacyjne.

 

 Szkolenie wyjazdowe z zakresu reintegracji społecznej i indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami rehabilitacji zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych psychicznie

Wyłoniona w drodze postępowania przetargowego firma Consulting-Doradztwo-Szkolenia Krzysztof Kotyniewicz z Bielska Białej, organizuje i przeprowadza w dniach od 23.11.2012-29.11.2012r., „Szkolenie wyjazdowe z zakresu reintegracji społecznej i indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami rehabilitacji zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych psychicznie” w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresatami szkolenia jest 8 osób niepełnosprawnych psychicznie w stopniu umiarkowanym i znacznym, będących w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wykonawca podczas wyjazdu ma za zadanie przeprowadzić zajęcia warsztatowe w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych w szczególności w zakresie treningu umiejętności interpersonalnych, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, wzrostu wiary we własne możliwości, określenie poziomu samooceny i samoakceptacji, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, umiejętności poruszania się na otwartym rynku pracy, nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością oraz przeprowadzenia spotkań z indywidualnego doradztwa zawodowego.

Zabiegi rehabilitacyjne, które zostaną zaproponowane uczestnikom wyjazdu po uprzednim badaniu lekarskim, wzmocnią i utrzymają ich optymalny stan zdrowia.

 Trening efektywnego uczenia

Efektywne uczenie to zdolność do przyswajania danej, potrzebnej wiedzy, a także prawidłowe jej wykorzystanie w określonym czasie. Trening efektywnego uczenia się ma na celu wzmocnienie wiary uczestników we własne możliwości, podniesienie ich motywacji do nauki, rozbudzenie potrzeb poznawczych i aspiracji życiowych. Na efektywne uczenie się wpływ ma pora nauki-optymalny czas, pozycje ciała i relaks podczas nauki.
Do organizacji i przeprowadzenia treningu efektywnego uczenia się dla młodzieży w wieku 15-25 lat zagrożonej wykluczeniem społecznym w 2012 roku został zobowiązany Instytut Psychologii Stosowanej, Bruno Żółtowski z Bytomia, wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego
Zadanie realizowane jest w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla 16 osób.
Zajęcia rozpoczęły się 7.11.2012r. i będą trwać do 15.12.2012r.

Kursu prawa jazdy kat. B

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, organizatorem kursu prawa jazdy kat. B został Ośrodek Szkoleń Zawodowych „Diagno-Test” z Mysłowic. Działanie podejmowane jest w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kurs prawa jazdy kat. B jest zorganizowany dla młodzieży ogółem 28 osób, podzielonych na dwie 14-osobowe grupy.
Szkolenie dzieli się na część teoretyczną i praktyczną (każda trwa 30 godzin) i stanowi przygotowanie do obydwu części egzaminu na prawo jazdy.
Część teoretyczna kursu odbywała się od 1.09.2012r. do 3.10.2012r., podczas której słuchacze przygotowywali się do kierowania pojazdami w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu.
Obecnie trwają zajęcia praktyczne, które powinny zakończyć się do 08.12.2012r.

Wsparcie skierowane do 16 osób-niepełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz ich opiekunów/rodziców zastępczych


W październiku 2012r. zorganizowane zostało w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego wsparcie skierowane do 16 osób-niepełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz ich opiekunów/rodziców zastępczych.
Szkolenie składało się z dwóch modułów. Pierwszy z nich obejmował szkolenie wyjazdowe z zakresu komunikacji interpersonalnej, które odbyło się w dniach od 12.10.2012r. do 14.10.2012r. Uczestnicy podczas wyjazdu do Węgierskiej Górki uczyli się zasad dyskusji, odgrywali scenki, uczestniczyli w ćwiczeniach indywidualnych, zespołowych i grupowych. Drugi moduł to szkolenie stacjonarne z zakresu komunikacji interpersonalnej, które odbyło się 20.10.2012r. Słuchacze uczyli się sztuki prezentacji siebie, autoprezentacji, doskonalili kontakt i słuchanie.

Indywidualne poradnictwo zawodowe dla młodzieży

Od 16.07.br. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej prowadzone jest indywidualne poradnictwo zawodowe dla młodzieży w wieku 15-25 lat, biorącej udział w projekcie systemowym "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność". Liczba uczestników wynosi 35 osób.
Doradca zawodowy udziela indywidualnego poradnictwa, opracowuje przy udziale uczestnika indywidualny plan działania, określa predyspozycje zawodowe oraz wytycza ścieżkę rozwoju kariery zawodowej.
Młodzież biorąca udział w projekcie jest objęta 3 godzinnym cyklem poradnictwa zawodowego.  Do dyspozycji uczestników pozostaje 2 specjalistów.
Poradnictwo zawodowe dla młodzieży będzie trwało do końca września 2012r.

 

Warsztaty w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych z elementami stylizacji i wizażu oraz indywidualnego doradztwa zawodowego

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Sosnowcu został wyłoniony w drodze postępowania przetargowego do organizacji i przeprowadzenia „Warsztatów w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych z elementami stylizacji i wizażu oraz indywidualnego doradztwa zawodowego” w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zajęcia rozpoczynają się 01.10.2012r. i prowadzone są dla 77 osób, podzielonych na 6 grup. Warsztaty obejmują zajęcia z komunikacji interpersonalnej, wzrostu wiary we własne możliwości i umiejętności autoprezentacji, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem, kształtowania aktywnych postaw w zakresie poruszania się na współczesnym rynku pracy, stylizacji i wizażu. W trakcie warsztatów zostanie przeprowadzone indywidualne poradnictwo zawodowe mające na celu opracowanie indywidualnego planu działania, określenie predyspozycji zawodowych oraz wytyczeniem ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego uczestnika warsztatów.Warsztaty z zakresu rozwiązywania praktycznych problemów wchodzenia w dorosłe życie

W dniu 08.10.2012r. rozpoczęły się „Warsztaty z zakresu rozwiązywania praktycznych problemów wchodzenia w dorosłe życie” dla 15 osób uczących się, prowadzone w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  Zajęcia odbywają się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Sosnowcu, a ich tematyka obejmuje swym zakresem przede wszystkim zagadnienia dotyczące rozwijania umiejętności komunikacji interpersonalnej, asertywności, umiejętności radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami i sytuacjami konfliktowymi. Plan warsztatów przewiduje łącznie 7 spotkań po 4 godziny lekcyjne.