PAL


  • gfx/files/82fc6f86c57abdc594222df9c8d85bf1.gif

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Spotkanie opłatkowe dla osób uczestniczących w Programie Aktywności Lokalnej dla dzielnicy „Pogoń”

W dniu 20 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób uczestniczących w Programie Aktywności Lokalnej dla dzielnicy „Pogoń”.Podczas spotkania został podsumowany 2012 rok. Obecne osoby podzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat udziału w projekcie, opowiedziały o swoich planach na przyszłość, zarówno osobistych jak i związanych z organizowaniem społeczności lokalnej. Pracownicy socjalni przedstawili założenia i harmonogram projektu na 2013 rok. Mieszkańcy zostali również zaproszeni do współpracy w charakterze wolontariuszy przez Panią Barbarę Kasza, która jest koordynatorką ds. wolontariatu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Pani Barbara Kasza przedstawiła cele wolontariatu, sposoby angażowania się w pracę wolontarystyczną oraz jakie korzyści przynosi wolontariat.Kierownik Punktu Terenowego nr 5, Pani Ewa Święch złożyła podziękowania za dotychczasowe poświęcenie i zachęciła do dalszej pracy na rzecz swojej społeczności.Przy dźwięku kolęd uczestnicy złożyli sobie nawzajem życzenia świąteczne i noworoczne. Spotkaniu towarzyszył poczęstunek, obecne osoby otrzymały drobne upominki.

P1030826-minipx.jpg

Wizyta studyjna w Nikiszowcu

W dniu 19 grudnia 2013 r. uczestnicy PAL wraz z mieszkańcami dzielnicy „Pogoń” wzięli udział w wizycie studyjnej w Katowicach – Nikiszowcu.

Podczas wyjazdu mieszkańcy Sosnowca zwiedzili Nikiszowiec oraz zapoznali się
z metodami organizowania społeczności lokalnej.

W siedzibie Programu Centrum Aktywności Lokalnej (PCAL), które mieści się w Domu Katechetycznym przy Parafii św. Anny,  Pan Waldemar Jan opowiedział o swoich doświadczeniach związanymi z aktywizacją środowisk lokalnych, sposobach angażowania mieszkańców w rozwiązywanie problemów społecznych i potrzeb ich społeczności, zaprezentował również zdjęcia z różnych wydarzeń organizowanych w ramach PCAL. Pani Anna Skiba oprowadziła uczestników wyjazdu po zabytkowej dzielnicy, pokrótce przedstawiła historię Nikiszowca oraz opowiedziała o tym jak przez kilkadziesiąt lat dzielnica przeobraziła się z miejsca zaniedbanego i zapomnianego w miejsce atrakcyjne turystycznie. Pani Anna pokazała zwiedzającym także ważne dla mieszkańców miejsca, w których koncentruje się przede wszystkim życie dzielnicy.

Należy podkreślić, że głównym celem PCAL jest podniesienie poziomu aktywności mieszkańców katowickiej dzielnicy Nikiszowiec oraz instytucji lokalnych na rzecz samodzielnego rozwiązywania ważnych problemów społecznych, w szczególności problemów dotykających osoby korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

P1030764-minipx.jpgP1030743-minipx.jpgDSC00494-minipx.jpg

Spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Pogoń - "Bezpieczeństwo"

Kolejne spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Pogoń w ramach Programu Aktywności Lokalnej odbyło się 16.11.2012 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. G. Roweckiego 2 w Sosnowcu. Wśród zaproszonych na spotkanie gości znaleźli się przedstawiciele II Komisariatu Policji oraz Straży Miejskiej. W trakcie Spotkania Pani Anna Rozenau - Przewodnicząca Rady Mieszkańców PAL oraz obecni mieszkańcy przedstawili problemy społeczne wystepujące w dzielnicy, związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Korzystając z obecności zaproszonych gości, mieszkańcy zgłosili postulaty zwiekszenia liczby patroli Policji i Straży Miejskiej na osiedlu, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych. Poruszony był także problem oświetlenia ulic, którego brak stwarza zagrożenie dla mieszkańców tej części miasta.

Projekt odbył się w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy Pogoń w ramach projektu systemowego "Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność".

Palowicze w teatrze

W dniu 11.11.2012 r. mieszkańcy dzielnicy Pogoń – uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej wzięli udział w spektaklu teatralnym „Korzeniec” w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Przedstawienie jest teatralną adaptacją powieści prof. Zbigniewa Białasa „Korzeniec”. Inspiracją do napisania powieści stał się dla autora kafelek umieszczony w posadzce sosnowieckiego domu przy ul. Żytniej 16 – „A. Korzeniec – Sosnowice”. Udział w przedstawieniu przyczynił się do zwiększenia integracji mieszkańców oraz wiedzy na temat historii miasta Sosnowca – dzielnicy Pogoń.

 

W dniu 3.12.2012 r. w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu odbyło się przedstawienie teatralne „Szewczyk Dratewka”, w którym udział wzięły dzieci z dzielnicy Pogoń – otoczenie uczestników Pal, wraz z rodzicami. Celem imprezy było zapewnienie wsparcia otoczeniu uczestników PAL, a także integracja, profilaktyka i edukacja  zakresie rozwoju dzieci.

Festyn Integracyjny

Występy zespołów Skandal i Floreski, zabawy i konkursy dla dzieci a także smaczny poczęstunek. Te wszystkie atrakcje czekały na uczestników Festynu Integracyjnego organizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Festyn zorganizowany został w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

          Festyn odbył się 21 września 2012 r. na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Grota Roweckiego w Sosnowcu. Wśród atrakcji czekających na uczestników były między innymi występy zespołów Skandal i Floreski, które tańcem porwały całą publiczność, występ podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, wystawa prac malarskich Pani Anny Rozenau oraz kiermasz prac plastycznych wykonanych przez uczestników sosnowieckich Warsztatów Terapii Zajęciowej. Również dla najmłodszych uczestników nie zabrakło atrakcji – każde z dzieci mogło fantazyjnie pomalować buzie, pokolorować obrazki swoich ulubionych bohaterów z bajek a także nauczyć się tańczyć zumbe. Wiele radości najmłodszym sprawił dmuchany zamek, gdzie mogli skakać i szaleć bez końca. By w trakcie zabawy dzieciom nie zabrakło energii czekała na nie wata cukrowa i popcorn – czyli to co maluchy lubią najbardziej.

          Tradycyjnie, jak co roku podczas festynu rozegrany został mecz piłki siatkowej pomiędzy mieszkańcami dzielnicy Pogoń a samorządowcami Miasta Sosnowca. Tym razem zwyciężyła drużyna samorządowców, która otrzymała z rąk Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dyplomy oraz medale.

          Przypominamy, iż Program Aktywności Lokalnej jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne. Zaangażowani do Programu pracownicy socjalni, wolontariusze, animatorzy oraz liderzy organizują i aktywizują społeczność lokalną. Dzięki podejmowanym działaniom poprawia się jakość komunikacji społecznej, mieszkańcy są bardziej aktywni w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Program Aktywności Lokalnej ma głównie na celu zwiększanie aktywności lokalnej w rozwiązywaniu problemów występujących w miejscu zamieszkania ze szczególnym uwzględnieniem problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia. Celem szczegółowym PAL jest wzrost poziomu integracji społeczności lokalnej, aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, edukacja w zakresie animacji lokalnej jak również inicjowanie i wspieranie działalności grup samopomocowych oraz podniesienie motywacji, samooceny i wiary we własne siły.

gfx/files/21a65f30c6667a6f538542bb143a48a1-minipx.jpggfx/files/c95b27d3cabb1d4f7101d7aa3f385872-minipx.jpg

gfx/files/662fc141e83c5df09e12cc00a8174d77-minipx.jpggfx/files/6bb57510c274f85e8c752436aa1eebc6-minipx.jpg


Sprawozdanie ze spotkania z mieszkańcami w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej (PAL) dla dzielnicy „Pogoń” w ramach projektu systemowego
„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność”


W dniu 21 czerwca br. w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Grota Roweckiego 2 odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy „Pogoń”. W spotkaniu oprócz mieszkańców uczestniczyły również osoby zaangażowane w pracę na rzecz społeczności lokalnej m.in. pracownicy socjalni Punktu Terenowego nr 5, zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca - Pan Arkadiusz Chęciński, przedstawiciele MZZL – Pani Ewa Świeczka oraz Pan Łukasz Lipowiecki, a także naczelnik Wydziału Organizacji Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym Urzędu Miejskiego - Pan Wojciech Guzik.

Koordynatorka ds. instrumentów aktywnej integracji i PAL - Pani Justyna Kowalska przedstawiła zebranym osobom tegoroczne założenia Programu Aktywności Lokalnej oraz planowane działania. Przewodnicząca Rady Mieszkańców PAL - Pani Anna Rozenau oraz obecni mieszkańcy zgłosili problemy społeczne występujące w dzielnicy, w szczególności dotyczyły one warunków mieszkaniowych oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym osób starszych. Zaproszeni goście ustosunkowali się do przedstawianych zagadnień, odpowiadali na liczne pytania mieszkańców, zadeklarowali również podjęcie w miarę swoich kompetencji stosownych działań. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali pierwszy numer gazetki „Puls dzielnicy”, w której m.in. znajduje się artykuł o zgłaszanym przez mieszkańców problemie oszustw i wymuszeń od osób starszych. Gazetka wydawana jest w ramach PAL. Kolejne spotkanie z mieszkańcami zostanie zorganizowane w miesiącu sierpniu. Tematem przewodnim będzie Festyn integracyjny, który odbędzie się w dniu 21 września 2012 r. na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sosnowcu, ul. G. Roweckiego 2.
z mieszkańcami2-minipx.jpgz mieszkańcami3-minipx.jpg
z mieszkańcami1 (1)-minipx.jpgSprawozdanie ze spotkań grupy samopomocowej

dla osób bezrobotnych

realizowanych w ramachProgramu Aktywności Lokalnej

dla dzielnicy „Pogoń”


Do udziału w zajęciach grupy samopomocowej  zostało zakwalifikowanych 10 bezrobotnych kobiet.  Łącznie pracownicy socjalni zorganizowali  8 spotkań, miały one charakter wspierający oraz edukacyjny. Zaproszeni specjaliści (psycholog, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy,  rzeczniczka prasowa, koordynatorki ds. instrumentów aktywnej integracji oraz PAL) udzielali porad zgodnie ze swoimi kompetencjami m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, motywacji do podejmowania wyzwań, sposobów radzenia sobie ze stresem, zasadami równości szans na rynku pracy oraz animacji społecznej.

Poruszana na spotkaniach tematyka skłaniała do refleksji, dyskusji na temat poglądów oraz do dzielenia się swoimi doświadczeniami.

Podczas spotkań były również chwile przeznaczone na zabawę m.in. 25 czerwca, ponieważ spotkanie miało charakter integracyjny i były obecne na nim również dzieci uczestniczek grupy. Dzień ten został spędzony przy wspólnym grillowaniu, śpiewach oraz zabawach z chustą klanza. Na zakończenie spotkania każda z Pań otrzymała dyplom, gadżety promocyjne, natomiast dzieci dostały słodycze.

DSC09670-minipx.jpgDSC09683-minipx.jpgDSC09700-minipx.jpg

 

Szczególnie ważne było spotkanie prowadzone przez uczestniczkę grupy Panią Wiolettę Marszałek, która w 2008 roku ukończyła w ramach projektu systemowego „Moda na sukces-czyli kroki w samodzielność” kurs zawodowy – fryzjerstwo ze stylizacją paznokci. Pani Wioletta przekazała podstawowe informacje dotyczące kreowania własnego wizerunku (fryzura, makijaż). Panie miały również możliwość skorzystania z indywidualnej porady kosmetycznej oraz bezpłatnych zabiegów kosmetycznych i fryzjerskich wykonanych przez Panią Wiolettę (regulacja brwi, strzyżenie i modelowanie włosów, french manicure). Podsumowaniem spotkania była sesja fotograficzna uczestniczek grupy, celem której było nie tylko wykonanie pamiątkowych zdjęć, ale również wzmocnienie przez osoby fotografowane  własnej wartości oraz pewności siebie.

 

(9 z 1)-minipx.jpgIMG_9703-minipx.jpgIMG_9668-minipx.jpg

Od miesiąca września planowana jest organizacja treningu kształtującego umiejętności społeczne z elementami aktywnego poszukiwania pracy. Podczas treningu uczestniczki zdobywać będą wiedzę m.in. z zakresu autoprezentacji, sposobów poszukiwania pracy, przedsiębiorczości oraz ważnych aspektów dotyczących prawa pracy, kreowania wizerunku. Każda osoba skorzysta również z indywidualnego poradnictwa zawodowego.

 

IMG_9731-minipx.jpgIMG_9742-minipx.jpg

Spotkania grupy samopomocowej odbywały się w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy „Pogoń”.

 

Wernisaż w "Białym kocie"

18 maja odbył się wernisaż Pani Anny Rozenau w galerii Biały Kot. Pani Anna jest sosnowiczanką, liderką skołeczności lokalnej  z dzielnicy Pogoń, która aktywnie działa w grupie plastycznej "Relacje" prowadzonej przez artystę plastyka- Czesława Gałużnego.

Maluje on od kilu lat, intensywnie uczestnicząc w plenerach i wystawach grupy m.in. w Sławkowie, w Busku Zdroju, Strumieniu i w Sosnowcu. Jej główną inspiracją są krajobrazy i natura. Na ich piękno zawsze była szczególnie wrażliwa, zarówno podczas aktywnego życia zawodowego, związanego z kulturą fizyczną i turystyką, jak i teraz kiedy jako emerytowany pedagog mogła rozwinąć swoją malarską pasję. Większość prac, które powstają bardzo szybko i dają artystce dużo radości wykonana jest techniką akrylową i pastelami. Wystawa w "Fartuchu" to pierwsza, debiutancka wystawa jej prac.

w-minipx.jpgw2-minipx.jpg

w3-minipx.jpg

 

Spotkanie z mieszkańcami


Spotkanie odbyło się w dniu 26.04.2012 r. w Punkcie Informacji Obywatelskiej, ul. Hallera 5 w Sosnowcu.
Na początku przedstawiono mieszkańcom:
- założenia Programu Aktywności Lokalnej na 2012 r.
- zakres planowanych działań w ramach PAL
 - wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu 2012 r. do opracowania Mapy zasobów i potrzeb.
Następnie mieszkańcy zgłosili problemy występujące w dzielnicy i zwrócili się z prośbą o organizację spotkania na temat spraw mieszkaniowych oraz bezpieczeństwa.
Mieszkańcy zadeklarowali chęć udziału w PAL, podejmowania wspólnych działań na rzecz dzielnicy. Spotkaniu towarzyszył poczęstunek.

 

Trening umiejętności społecznych z elementami aktywnego poszukiwania pracy

Od 18.09.2012r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Sosnowcu odbywa się „Trening umiejętności społecznych z elementami aktywnego poszukiwania pracy” w ramach Programu Aktywności Lokalnej projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Szkolenie jest podzielone na 2 części: szkolenie warsztatowe obejmujące m. in. zarządzanie czasem i planowanie działań, sposoby radzenia sobie ze stresem, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, czy sposoby poszukiwania pracy oraz indywidualne doradztwo zawodowe.
Zajęcia realizowane są na rzecz 10 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych, obejmują łącznie 30 godzin.Cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych o tematyce teatralnej oraz cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych pod nazwą „Laboratorium talentów”

Wyłonione w drodze postępowania przetargowego, Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa „Oświata” w Katowicach przeprowadza cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych o tematyce teatralnej oraz cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych pod nazwą „Laboratorium talentów”. Odbywają się one w ramach Programu Aktywności Lokalnej projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Warsztaty profilaktyczno-edukacyjne o tematyce teatralnej organizowane są dla 10 dzieci w wieku od 11 do 15 lat. Zakres tematyczny obejmuje m. in. pracę nad ekspresją, plastyką ciała i gestem scenicznym oraz przezwyciężenie nieśmiałości i tremy, rozwijanie pamięci i wzbogacanie słownictwa.
Z kolei zajęcia profilaktyczno-edukacyjne pod nazwą „Laboratorium talentów” organizowane są dla grupy 10 dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Tematyką obejmują przede wszystkim wykonywanie eksperymentów podczas, których uczestnicy poznają podstawowe wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych (chemii, fizyki, biologii, geografii).
Cykle zajęć trwają od 6.10.2012-27.10.2012r.

 

gfx/files/82fc6f86c57abdc594222df9c8d85bf1.gif