Rok 2014


belka.gif

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w latach 2014 – 2015 kontynuuje projekt systemowy „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowane działania w projekcie uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który na dofinansowanie projektu zabezpieczył 1 989 738 zł.

Głównym celem projektu jest wzmacnianie aktywności i poprawa funkcjonowania klientów pomocy społecznej w sferze życia społecznego i zawodowego. Cele szczegółowe koncentrować się będą przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności przydatnych w interakcjach społecznych, w szczególności związanych z pełnieniem ról zawodowych, rodzicielskich, wychowawczych i obywatelskich. Działaniami w projekcie ma zostać objętych w sumie 251 osób, w tym


w roku 2014:

- 60 osób z problemem bezrobocia

- 40 osób z problemem niepełnosprawności

- 52 osób młodych pomiędzy 15 a 25 rokiem życia

- 22 uczestników PAL


W roku 2015:

- 33 osoby z problemem bezrobocia

- 12 osób z problemem DDA

- 10 niepełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych

- 22 uczestników PAL


Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają

pracownicy Działu ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

pod numerem telefonu 32 296 07 24 lub 32 296 07 67