Pracuj zdrowo i komfortowo (zrealizowano)


„Pracuj zdrowo i komfortowo”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie : 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałanie : 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 marca 2023 r. do 31 października 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Celem głównym projektu jest ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej w miejscu pracy wśród pracowników, w tym osób w wieku 50 lat i więcej, oraz polepszenie jakości życia pracowników - poprzez modernizację stanowisk pracy oraz udział pracowników w szkoleniach w okresie realizacji projektu. Projekt poprzez zaplanowane działania pozwoli zapobiegać oraz ograniczać rozwój schorzeń układu ruchu, wzroku oraz nadmiernemu obciążeniu psychicznemu i fizycznemu pracowników. Zniwelowanie ryzyka powstawania oraz pogłębiania schorzeń oraz obciążeń wpłynie na komfort pracy, kondycję pracowników, zmniejszy poziom absencji oraz wydłuży aktywność zawodową. Zaplanowane szkolenia w zakresie ergonomii wyeliminują złe nawyki promując prawidłową postawę ciała oraz ćwiczenia zapobiegające ww. schorzeniom.

Całkowita wartość projektu wynosi : 541 747,50 PLN
Dofinansowanie z UE wynosi: 460 485,37 PLN