edycja 2024


Gmina Sosnowiec przystąpiła do
Programu  „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024
realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program jest realizowany w okresie od lutego 2024 r. do grudnia 2024 r.

Kwota dofinansowania 744 192,00 zł
Całkowita wartość 744 192,00 zł

CELE PROGRAMU :

Głównym celem Programu jest wsparcie 76 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do 76 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej

 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ:

 Usługi opieki wytchnieniowej w szczególności będą polegać na:

 1. świadczeniu usług w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

CZAS TRWANIA USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ:

 1. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane ze środków Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.
 2. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby z niepełnosprawnością, z zastrzeżeniem limitów, o których mowa w ust. 11. Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00-22.00.
 3. Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi 240 godzin w ramach Programu i dotyczy również:

1) członka rodziny osoby z niepełnosprawnością lub opiekuna osoby z niepełnosprawnością sprawującego bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością,
2) więcej niż jednego członka rodziny osoby z niepełnosprawnością lub więcej niż jednego opiekuna osoby z niepełnosprawnością sprawujących bezpośrednią opiekę nad więcej niż jedną osobą z niepełnosprawnością.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie: 

„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu  w związku z ogłoszeniem listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informuje, że ogłasza nabór oraz zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie do złożenia karty zgłoszeniowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 przewiduje wsparcie dzienne łącznie dla 76 osób, mieszkańców Sosnowca - dla 43 opiekunów osób z niepełnosprawnością legitymujących się  orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2024 poz. 44 z późn. zm.) oraz 33 opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2024 poz. 44 z późn. zm.).

Rozpoczęcie realizacji Programu przewiduje się na marzec 2024 r.

Adresaci Programu:

Członkowie rodzin lub opiekunowie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, sprawujących nad nimi bezpośrednią całodobową opiekę i zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną.

W przypadku dorosłych osób niepełnosprawnych wymagane jest posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2024 poz. 44 z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne wydane przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji. W przypadku niepełnosprawnych dzieci do 16 r. ż. wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2024 poz. 44 z późn. zm.).

Cel Programu:

Wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób/dzieci niepełnosprawnych poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną w miejscu zamieszkania opiekuna w ramach pobytu dziennego.

Wymagane dokumenty :

(Prosimy o wypełnienie każdego pola w dokumentach):

 1. Karta zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - w załączeniu.
 2. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności osoby, nad którą będzie sprawowana usługa opieki wytchnieniowej.
 3. Oświadczenie uczestnika Programu, że wskazany kandydat nie jest członkiem rodziny – w załączeniu.
 4. Karta zgłoszenia kandydata do pełnienia usługi opieki wytchnieniowej – w załączeniu.

W przypadku, gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 r. ż. posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także:

 1. zaświadczenie o niekaralności;
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;
 3. pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

W pierwszej kolejności kandydatem do pełnienia opieki wytchnieniowej może zostać osoba wskazana przez uczestnika z wyłączeniem osób będących członkami rodzin, opiekunów prawnych lub osób faktycznie zamieszkujących razem z uczestnikiem Programu (na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem).

Ważne!

Złożenie karty zgłoszeniowej nie jest jednoznaczne z przyznaniem usług w formie „Opieki wytchnieniowej”.

W pierwszej kolejności prawo do udziału w Programie będą mieli rodzice/opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu, ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną tj. orzeczenie ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności lub wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawności z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) i nie korzysta z innych form wsparcia tj.:

 • dzienny dom pomocy społecznej
 • środowiskowy dom pomocy społecznej
 • mieszkanie treningowe
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • usługi opiekuńcze
 • mieszkanie chronione
 • dom pomocy społecznej
 • hospicjum w formie stacjonarnej (całodobowej)
 • specjalistyczne ośrodki wsparcia
 • dom samopomocy społecznej/środowiskowy dom samopomocy

 Pod uwagę będzie brane także stałe przebywanie opiekuna w domu, tzn. czy opiekun jest osobą pracującą, uczącą się lub studentem.

Zgodnie z zapisami Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 część V, ust. 6 pkt. 1) świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością będzie realizowane za uprzednią zgodą gminy.

 Zgodnie z zapisami Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 część V, ust. 29 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu obowiązany jest monitorować świadczenie usług opieki wytchnieniowej oraz dokonywać doraźnych kontroli świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

 Uwaga! 

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2023 poz. 1693 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł (np. usługi „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej”).

Uczestnikowi Programu będzie przysługiwać limit 240 godzin opieki wytchnieniowej do wykorzystania do dnia 13 grudnia 2024 r.

Zgłoszenie uczestnictwa do Programu można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 pok.127.

Informacja Telefon tel.  32 296 22 93 lub 32 296 22 68

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW:

 1. Prosimy o kompletne wypełnianie kart zgłoszeniowych (w każdej pozycji, także o skreślenia w miejscach zaznaczonych gwiazdkami) oraz dołączenie wszelkich niezbędnych załączników. W polach „Podpis uczestnika Programu” wymagany jest podpis opiekuna osoby niepełnosprawnej starającej się o udział w Programie, nie bezpośrednio osoby niepełnosprawnej.
 2. Informujemy, iż złożenie karty zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia. Decydować będzie także data wpływu kompletnej karty zgłoszeniowej do Kancelarii Ośrodka lub data uzupełnienia (o ewentualne braki) karty zgłoszeniowej na podstawie otrzymanego wezwania do uzupełnienia braków formalnych.
 3. O rozpatrzeniu karty zgłoszeniowej Ośrodek będzie informował drogą pisemną lub telefoniczną.
 4. Usługi opieki wytchnieniowej mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą jednak ich zastępować.
 5. Świadczenie usług może zostać rozpoczęte dopiero po zatrudnieniu osoby do pełnienia usług opieki wytchnieniowej przez Ośrodek.

Nabór będzie trwał do dnia 6 marca 2024 r.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKA PROGRAMU!