Programy Aktywności Lokalnej


Logo Programów Aktywności Lokalnych

Programy Aktywności Lokalnej w Sosnowcu

Programy Aktywności Lokalnej (PAL) realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w pięciu dzielnicach miasta: „Pogoń”, „Milowice”, Niwka”, „Kazimierz” i „Konstantynów”. Celem nadrzędnym Programów Aktywności Lokalnej jest realizowanie polityki integracji społecznej, zależnej od inicjatyw obywatelskich oraz dialogu obywatelskiego.

Cel główny zakłada zwiększenie aktywności mieszkańców w rozwiązywaniu problemów występujących w miejscu zamieszkania.

Cele szczegółowe PAL to, m.in.: wzrost poziomu integracji społecznej wśród mieszkańców Sosnowca, ich aktywności oraz świadomości obywatelskiej, w tym aktywizacji społeczności do samopomocy, rozbudzenie tożsamości regionalnej poprzez działania edukacyjne.

Program Aktywności Lokalnej daje szanse współpracy i koordynacji oddziaływań instytucji i organizacji, istotnych dla zaspakajania potrzeb członków danej społeczności lokalnej w celu jej wzmacniania, wsparcia i włączenia grup wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem. Pracownicy PAL współpracują z wieloma organizacjami pozarządowymi w celu realizacji działań i wsparcia dla uczestników Programu.

Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni w Klubach dla Mieszkańców: