Rodzina Działaniami Silna (zrealizowany)


kolor gotowa mała.jpg

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu otrzymał dotację na realizację projektu konkursowego „Rodzina działaniami silna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zaplanowane działania projektowe mają doprowadzić do poprawy funkcjonowania i pełnienia ról społecznych przez rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny i tym samym przeciwdziałać ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Ponadto działania w projekcie mają wpłynąć na wsparcie i rozwój zawodowych i niezawodowych form pieczy zastępczej, których celem jest deinstytucjonalizacja usług.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki zastosowaniu kompleksowego wsparcia w formie usług społecznych takich jak: rozwijanie asystentury rodzinnej, poradnictwo specjalistyczne, grupy samopomocowe, terapię, warsztaty, zajęcia integracyjno-artystyczne dla dzieci i młodzieży.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie od 01.10.2016 do 30.09.2017 i wezmą w nim udział około 174 osoby.
Ponadto szacuje się, iż dzięki działaniom projektowym powstanie 28 miejsc świadczenia usług społecznych w rodzinach zastępczych zawodowych i niezawodowych.