Sosnowiec dla Rodziny (zrealizowany)


Sosnowiec dla Rodziny - kolor.jpg

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu od sierpnia 2019 roku realizuje projekt konkursowy pn.: „Sosnowiec dla Rodziny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet: IX. Włączenie Społeczne, Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

 

Całkowita wartość projektu wynosi: 357 904,11 PLN, a dofinansowanie z Unii Europejskiej: 304 218,49 PLN.

 

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z problemami opiekuńczo-wychowawczymi objętymi wsparciem asystenta rodziny, oraz rozwijanie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą jak również kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej. Projekt realizowany będzie od 01.08.2019 do 31.03.2022 roku

 

Planuje się, iż w projekcie weźmie udział 169 osób, w tym:

- 64 osoby objęte wsparciem asystenta rodziny (w tym 24 dzieci wychowujących się w tych rodzinach),

- 40 dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej,

- 45 osób sprawujących zawodową,  niezawodową pieczę zastępczą (w tym rodziny spokrewnione),

- 20 osób będących kandydatami do sprawowania zawodowej/niezawodowej pieczy zastępczej.

 

 Zaplanowane działania projektowe mają doprowadzić do poprawy funkcjonowania i pełnienia ról społecznych przez rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny, zwiększając jednocześnie szansę powrotu dziecka przebywającego w pieczy zastępczej do rodziny biologicznej. Ponadto mają wpłynąć na wsparcie i rozwój zawodowych i niezawodowych form pieczy zastępczej, których celem jest  deinstytucjonalizacja usług.

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie konkursowym „Sosnowiec dla Rodziny”