Tacy sami, bez ściany między nami (zrealizowany)


 

tacy sami - belka.jpg

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu od stycznia 2018 roku realizuje projekt konkursowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Poddziałaniu 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR RPO WSL 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie z fundacją Instytut Twórczej Integracji z siedzibą w Sosnowcu. Całkowita wartość projektu wynosi 6 267 415,88 PLN. Dofinansowanie projektu z UE: 5 327 303,50 PLN

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania 345 osób - kobiet i mężczyzn wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności z tytułu niepełnosprawności, z terenu miasta Sosnowca w okresie od 01.01.2018r. do 31.10.2020r., poprzez udzielenie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia. Osoby objęte wsparciem w ramach realizowanego projektu to osoby z niepełnosprawnością w wieku aktywności zawodowej, w tym z zaburzeniami psychicznymi oraz uczestnicy Programów Aktywności Lokalnej. Udzielane wsparcie będzie odbywało się w oparciu o ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej z osób w oparciu o zawarty kontrakt socjalny: indywidualna praca z coachem, treningi kompetencji społecznych, poradnictwo zawodowe prowadzone przez Klub Integracji Społecznej, kursy i szkolenia przyuczające do zawodu, staże, rehabilitację stacjonarną i wyjazdy zdrowotne oraz poradnictwo psychologiczne. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie będą prowadzone przez Partnera w formie mieszkania treningowego.

Kolejnymi grupami objętymi wsparciem będą: osoby niepełnosprawne intelektualnie, dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w wieku od 5 do 17 lat oraz rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, a także młodzież ucząca się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, w tym przebywająca w pieczy zastępczej i opuszczająca pieczę zastępczą.

 

plakat_ogólny_Tacy_sami-1-minipx.jpg

 

Rekrutacja do projektu ,,Tacy sami, bez ściany między nami” - II tura

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do drugiej  tury,  do projektu konkursowego ,,Tacy sami, bez ściany między nami”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Zapraszamy do udziału osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, do 65 roku życia, będące mieszkańcami Sosnowca.
Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby:

1) z niepełnosprawnością sprzężoną;
2) korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodu spełnienia co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej;
3) korzystające z Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Dla uczestników projektu przewidzieliśmy następujące formy wsparcia:

a) indywidualną pracę z coachem,
b) treningi kompetencji społecznych,
c) doradztwo zawodowe,
d) rehabilitację,
e) wyjazdy zdrowotne dla uczestników/uczestniczek posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
f) trenera pracy,
g) kursy zawodowe,
h) staże u pracodawców,
i) poradnictwo psychologiczne w zależności od indywidualnych potrzeb.

Rekrutację prowadzi się do momentu zrekrutowania (wyłonienia) założonej liczby uczestników/uczestniczek projektu.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu osobistego: MOPS ul.  Maja 33 pokój 331 lub telefonicznego: 32 296 22 67