Program Aktywności Lokalnej


tacy sami - belka.jpg

Program Aktywności Lokalnej na lata 2018 - 2020 dla osób z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi lub innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób z ich otoczenia realizowany jest przez pracowników socjalnych  z rejonu pracy socjalnej „Pogoń” „Milowice”, „Niwka” i „Zagórze” Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach projektu konkursowego „Tacy sami, bez ściany między nami” na lata 2018-2020 współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.


Celem nadrzędnym Programu Aktywności Lokalnej (PAL) jest realizowanie polityki integracji społecznej, zależnej od inicjatyw obywatelskich oraz dialogu obywatelskiego, w kierunku kształtowania demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym.

Cel główny zakłada poprawę funkcjonowania osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w sferze społecznej i zawodowej, w szczególności osób z niepełnosprawnością, w tym  z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz zwiększenie aktywności mieszkańców w rozwiązywaniu problemów występujących w miejscu zamieszkania.


W ramach PAL będzie realizowana ścieżka reintegracyjna stworzona indywidualnie dla każdej społeczności lokalnej.  Planowane wsparcie:

  • udział w spotkaniach grupy samopomocowej dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • wspieranie inicjatyw obywatelskich
  • Punkty Informacji Obywatelskiej (PIO) – specjalistyczne poradnictwo: prawnik, psycholog, pracownik socjalny
  • imprezy integracyjne, środowiskowe
  • wyjazdy edukacyjno-integracyjne,
  • warsztaty/zajęcia profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci i dorosłych w tym uczestników PAL m.in. artystyczne, teatralne, zajęcia sportowe, pierwszej pomocy, zdrowia i promocji aktywnego stylu życia, fotograficzne,
  • prowadzenie 4 Klubów dla mieszkańców dzielnic "Pogoń" , "Milowice", „Niwka", „Zagórze”,
  • prowadzenie grupy samopomocowej dla opiekunów prawnych osób całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych.

Udział w Programie jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy!