Polityka prywatności


Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy
ul. 3 Maja 33 (zwanym dalej: MOPS lub Ośrodkiem) danych osobowych użytkowników Serwisu (zwanych dalej: Podmiotem Danych) w związku z korzystaniem z formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej. Informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

1. ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE

  1. Administratorem danych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, NIP: 644-23-93-212
  2. Dane kontaktowe do Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu: ul. 3 Maja 33, 41-219 Sosnowiec

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Podmiotu Danych są przetwarzane w celu realizacji zadań w interesie publicznym, w związku z ułatwieniem kontaktu z Ośrodkiem poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej. Informacje wprowadzone do formularza kontaktowego zostaną przesłane na skrzynkę pocztową Ośrodka: kancelaria@mopssosnowiec.pl

3. PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz wypełnienie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw Podmiotu Danych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – jeśli w formularzu kontaktowym zostaną wpisane dane szczególnych kategorii.

4. ODBIORCY DANYCH

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu informuje Podmiot Danych, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

  1. Podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu (np. świadczących usługi serwisowe dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych, operatorowi pocztowemu, innym podmiotom wspierającym działalność Ośrodka).
  2. Organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

 

5. PRZETWARZANIE DANYCH W PAŃSTWACH TRZECICH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub do organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu będzie czynił starania aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu będzie mógł przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Podmiotowi Danych informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

6. OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Ośrodku, tj. do zakończenia okresu ich archiwizacji.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

7. PRAWA PODMIOTU DANYCH ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Podmiotowi Danych przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia w przypadku zakończenia ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Podmiotu Danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

Podmiot Danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

8. KATEGORIE DANYCH. WYMÓG PODANIA DANYCH. KONSEKWENCJE BRAKU PODANIA DANYCH.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu informuje, że przetwarza poprzez formularz kontaktowy następujące dane osobowe:

  1. Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, 
  2. Dane kontaktowe: adres email,
  3. Inne dane przekazane przez Podmiot Danych w formularzu kontaktowym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Nie podanie danych wymaganych w formularzu kontaktowym będzie skutkowało nieprzesłaniem wiadomości do Ośrodka.

9. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (np. profilowania), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies, innych narzędzi (np. pixeli konwersji, tag manager itp.) oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych.