Dołącz do nas


Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji, instytucji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne.

 

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych, bez względu na wiek, płeć i wykształcenie. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę od swoich rodziców lub opiekunów na świadczenie pomocy wolontarystycznej. Akty prawne regulujące działania wolontariuszy:

Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 


Co oferujemy?

  • przygotowanie i wprowadzenie do pracy
  • stałą pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów 
  • zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznyvh 
  • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
  • możliwość odbycia praktyk studenckich w ramach wolontariat

 

Prawa i obowiązki wolontariusza? 

Obowiązki wolontariusza - Nie pobiera wynagrodzenia za wykonywane czynności Jest obowiązany wykonywać uzgodnione świadczenia osobiście Wypełnia sumiennie powierzone mu zadania Wykazuje się cierpliwością i odpowiedzialnością, kieruje się dobroczynnością Posiada kwalifikacje i spełnia wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy, jeśli prawo tak nakazuje Osoba niepełnoletnia może zostać wolontariuszem jedynie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

Wolontariusz ma prawo - Znać swoje prawa i obowiązki Dobrowolnie wykonywać czynności Odmówić wykonania zadania, które uważa za nierealistyczne lub niezgodne z kompetencjami, o czym zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Korzystającego Podpisać porozumienia (porozumienie jest obowiązkowe, jeżeli świadczenie Wolontariusza na rzecz danej instytucji trwa powyżej 30 dni) Znać zakres obowiązków i czas wykonywanych świadczeń, a także możliwości rozwiązania porozumienia Otrzymać potwierdzenie wykonywanych świadczeń (pisemne zaświadczenie, opinia).

 

Kogo szukamy?

Szukamy:

  • Wolontariusz „Praktykant z pasją” - to osoba, która dzieli się z dziećmi i osobami starszymi swoimi pasjami podczas prowadzenia zajęć np. plastycznych, muzycznych, pomaga w codziennej pracy personelu Dziennego Domu Pomocy, pracowników socjalnych, animatorów. Więcej
  • Wolontariusz „Korepetytor” - to osoba, która pomaga dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji oraz w nadrabianiu zaległości w nauce. Pracuje zwykle z jednym, czasem z kilkoma dziećmi. Więcej
  • Wolontariusz „Do zadań specjalnych” - to osoba do pomocy przy bardzo konkretnych działaniach. Więcej
  • Wolontariusz „Do akcji charytatywnych, promocyjnych i obsługi projektów socjalnych” - to osoba, która chciałaby pomagać okazjonalnie, czująca się dobrze w grupie, nie boi się kontaktów z większą ilością ludzi. Więcej

 

Formularze zgłoszeniowe:

 

Osoby zainteresowane wolontariatem mogą się zgłaszać do koordynatora wolontariatu:

Iwona Kłosowska

MOPS Sosnowiec

 Sosnowiec, ul. Zamkowa 8a

 stały dyżur: czwartek 7.30 - 15.30

 tel. kom. 785 773 203

 e-mail: wolontariat@mopssosnowiec.pl