Nabór na stanowisko: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
poszukuje
Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością

do realizacji programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Warunki pracy:

Usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością będą świadczone w oparciu o umowę zlecenie - na rzecz wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Wymagane kwalifikacje:

 1. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu;

Posiadanie doświadczenia powinno być udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym[1].

Czas trwania usługi:

 • Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.
 • Limit godzin przypadający na uczestnika Programu:

- dla osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności nie więcej niż 300 godzin,
- dla osoby z orzeczonym znacznym sprzężonym stopniem niepełnosprawności nie więcej niż 350 godzin,

 • Program obejmuje działania asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością od momentu podpisania umowy do
  15 grudnia 2024 r.

Zadania:

 • wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcie uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcie uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Opiekunowi oferujemy:

 • Wynagrodzenie 36 zł (brutto) za godzinę.

 

Dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu
ul. 3 Maja 33 pok. 127 (Kancelaria)
 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Informacji w sprawie Programu udziela:

Dział ds. Rehabilitacji Społecznej
Telefon tel:  32 296 22 71

Dział ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Telefon 
tel: 32 296 22 67

 

[1] Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U.
z 2018 r. poz. 227, z późn. zm.) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).