edycja 2023 (zrealizowano)


 flaga Polski            Godło Polski  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie:

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w związku z ogłoszeniem listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej informuje, że ogłasza nabór i zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie do złożenie karty zgłoszenia. Jednocześnie informujemy, że wsparciem może zostać objętych 57 osób z niepełnosprawnościami.

Kwota dofinansowania: 1 968 039 zł
Całkowita wartość: 1 968 039 zł

ADRESACI PROGRAMU:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

ZAKRES USŁUG ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:

 1. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
 • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 • zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.

PROCEDURA PRZYSTAPIENIA DO PROGRAMU:

Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie złożonej Karty zgłoszenia i załączników.

Termin składania dokumentów:  do 14.02.2023 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

*Prosimy o wypełnienie każdego pola w dokumentach*

1) Karta zgłoszenia Uczestnika Programu

2) Oświadczenie Uczestnika Programu

3) Oświadczenia Uczestnika Programu do 16 r.ż. (wypełniają tylko osoby do 16 roku życia)

4) Karta zgłoszenia Asystenta wymagane jest dołączenie następujących dokumentów:

a) kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub

b) udokumentowane co najmniej 6-miesięcznego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu (posiadanie doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym – dotyczy zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawna lub umowę o pracę)

5) Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Uczestnika Programu

6) Kserokopia pełnomocnictwa notarialnego lub wyroku sądu dot. ubezwłasnowolnienia uczestnika Programu (jeżeli występuje)

7) W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest dołączenie następujących dokumentów (uzyskanie dokumentów we własnym zakresie):

 1. zaświadczenie o niekaralności Asystenta z krajowego rejestru karnego;
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru

8) Klauzula informacyjna do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023

 

WAŻNE:

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU:

Zgłoszenia uczestnictwa do Programu przyjmowane będą w kancelarii

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu

ul. 3 Maja 33
pokój nr 127 Kancelaria MOPS (parter)

Informacja

Telefon  tel. 32 296 22 67 lub 32 296 22 71

Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 ze wskazaniem Imienia i Nazwiska wnioskodawcy.

 

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW:

 1. Prosimy o kompletne wypełnianie wniosków (w każdej pozycji) oraz dołączenie wszelkich niezbędnych załączników.
 2. Informujemy, iż złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.
 3. O rozpatrzeniu wniosku Ośrodek będzie informować drogą telefoniczną lub pisemną.
 4. Świadczenie usług asystenckich może zostać rozpoczęte dopiero po zatrudnieniu asystenta przez Ośrodek.

 

Plakat informujący o wysokości dotacji