edycja 2022 (zrealizowano)


                                         flaga Polski            Godło Polski  

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

Gmina Sosnowiec przystąpiła do Programu  „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany w okresie od marca 2022 r. do grudnia 2022 r.

Kwota dofinansowania 979 200,00  zł
Całkowita wartość 979 200,00  zł

CELE PROGRAMU :

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej zapewniając:

- czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
- wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
- podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

 ADRESACI PROGRAMU:

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają opieki wytchnieniowej.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ:

 Usługi opieki wytchnieniowej w szczególności będą polegać na:

 1. świadczeniu usług w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

CZAS TRWANIA USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ:

 1. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
 2. Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być realizowane maksymalnie przez 12 godzin pomiędzy godziną 6 a godziną 22.
 3. Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi 240 godzin w ramach Programu i dotyczy on również więcej niż jednego opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad jedną osobą niepełnosprawną oraz dotyczą opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę dla więcej niż 1 osoby niepełnosprawnej.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu ogłasza
nabór osób chętnych do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa’’ edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 przewiduje wsparcie dzienne dla 100 osób, mieszkańców Sosnowca - dla 50 członków rodzin  lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad pełnoletnimi osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które są całkowicie niesamodzielne oraz dla 50 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opieką nad osobą niepełnosprawną. 

W ramach Programu oferujemy:
Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego poprzez świadczenie usług opiekuńczych. Usługi opieki wytchnieniowej realizowane będą:
- w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego, maksymalna długość formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla 1 osoby niepełnosprawnej w godzinach od 6.00 do 22.00 (maksymalnie 240 godzin w trakcie trwania całego Programu),

Nabór w toku do wyczerpania miejsc

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY !

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie, prosimy o wypełnienie i złożenie „Karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022 wraz z wypełnioną przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę lub pielęgniarkę Kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM (w załączeniu). W przypadku dużej liczby zgłoszeń osób chętnych do Programu w pierwszej kolejności do Programu będą kwalifikowane osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad osobą lub dzieckiem z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która ma:

 • niepełnosprawność sprzężona/złożoną tj. orzeczenie ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności lub
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawności z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i i edukacji) lub
 • stale przebywa w domu tj. nie korzysta z  ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno - wychowaczego czy internatu.

Informujemy, że osoby chętne do udziału w Programie mogą wskazać osoby do świadczenia usług opiekuńczych z wyłączeniem osób będących członkami rodzin, opiekunów prawnych lub osób faktycznie zamieszkujących razem z uczestnikiem Programu.

Uwaga! W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876, z późn.zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lubbz innych źródeł.

Zgłoszenie uczestnictwa do Programu można składać za pośrednictwem poczty lub do urny umieszczonej przy wejściu do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33.

Telefon Informacja tel. 32 296 22 52 lub 32 296 22 67 lub 32 296 22 68

Załączniki do pobrania:

 1. Kliknięcie spowoduje pobranie plikuKarta zgłoszenia do Programu (kliknij i pobierz)
 2. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny (kliknij i pobierz)
 3. Kliknięcie spowoduje pobranie plikuOświadczenie (kliknij i pobierz)
 4. Kliknięcie spowoduje pobranie plikuKarta zgłoszenia kandydata do pełnienia usługi opieki wytchnieniowej w formie opieki dziennej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 (kliknij i pobierz)
 5. Kliknięcie spowoduje pobranie plikuKlauzula informacyjnna programu (kliknik i pobierz)