Rok 2009


 

W styczniu 2009r. pracownicy Sekcji ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych złożyli wniosek o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w 2009r. Głównym celem projektu w roku bieżącym jest poprawa funkcjonowania klientów MOPS w sferze życia społecznego i zawodowego.

Od dnia 16.02.2009r., rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Moda na sukces czyli kroki w samodzielność”. Do udziału w projekcie zostały zaproszone osoby w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Do rekrutacji przystąpiło łącznie 459 osób. Wyłoniono 140 osób (100 osób bezrobotnych, 25 młodzieży i 15 osób niepełnosprawnych), które zakwalifikowano do udziału w projekcie. W ramach projektu założono realizację 3 Programów Aktywności Lokalnej (PAL) w rejonach pracy środowiskowej Centrum (Punkt Terenowy nr 2), Pogoń (Punkt Terenowy nr 5), Rzeźnicza (Punkt Terenowy nr 4).

Od kwietnia br. rozpoczęły się spotkania grup samopomocowych prowadzone przez pracowników socjalnych w ramach działań PAL dla rodziców mających trudności wychowawcze, dla osób opiekujących się osobami zależnymi dla rodziców samotnie wychowujących dzieci. Grupy samopomocowe są dobrowolnymi spotkaniami osób, których aktywne działanie skierowane jest na wspólne pokonywanie tożsamych problemów, barier, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich.  Grupa jest środkiem prowadzącym do zniesienia izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej, duchowej). Cele grupy samopomocowej skierowane są głównie na jej członków a nie na osoby z zewnątrz; jest to element odróżniający grupy od innych form zaangażowania obywatelskiego.

W trakcie wspólnych rozmów i w przypadku regularnie odbywających się spotkań grupy poszczególni jej uczestnicy doświadczają ulgi i wsparcia od innych biorących udział w spotkaniu i uświadamiają sobie, że nie są pozostawieni sami sobie. Uczą się rozpoznawać trudności, żyć z nimi albo je pokonywać. Podstawę pracy w grupie stanowi wzajemna wymiana doświadczeń i informacji. Spotkania grup samopomocowych odbywają się od kwietnia do grudnia, średnio raz w tygodniu.

W ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej pracownicy socjalni Punktów Terenowych realizujących PAL (nr 2, 4 i 5) organizowali spotkania z mieszkańcami. W ten sposób mieszkańcy mogli podzielić się z pracownikami MOPS swoimi obawami i problemami życia codziennego. Podczas pierwszego spotkania zapoznano uczestników z założeniami Programu Aktywności Lokalnej dla wymienionych ulic oraz z planowanymi działaniami. W kręgu mieszańców i pracowników MOPS podejmowano głównie dyskusje dotyczące problemów mieszkańców, kwestie bezpieczeństwa na osiedlach, czy naprawy sprzętów przynależących do budynków zamieszkałych przez uczestników dyskusji. Ponadto dyskutowano o zakłócaniu spokoju przez młodzież w godzinach nocnych, poruszano problem psów pozostawionych bez opieki, które stanowią zagrożenie głównie dla dzieci, a także problem sprzedaży alkoholu nietrzeźwym i młodzieży w sklepie całodobowym. Podczas ostatnich spotkań z mieszkańcami zapoznano ich z harmonogramem festynu oraz listą zaproszonych gości i instytucji. Poproszono również mieszkańców o włączenie się w przygotowanie festynu i zachęcenia innych do przybycia.

Punkty Informacji Obywatelskiej (PIO), zaczęły funkcjonować od kwietnia b.r. Dyżury w PIO pełnią pracownicy socjalni 3 dni w tygodniu przez 2 godziny zaplanowane jest również zatrudnienie specjalistów: prawnika, psychologa, pedagoga. Zadaniem PIO jest dostarczenie informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach klientom, pomoc w wypełnianiu druków np. wniosków emerytalnych, pomoc rencistom, emerytom w wypełnianiu druków PIT (odliczenia, ulgi), pomoc w napisaniu CV, listów motywacyjnych osobom bezrobotnym.

Na okres września lub października zaplanowany jest wyjazd dla osób niepełnosprawnych. Beneficjenci na wyjeździe odbędą zajęcia z reintegracji społecznej i doradztwa zawodowego a także objęci zostaną instrumentem zdrowotnym dostosowanym do potrzeb uczestnika. 11 sierpnia b.r. rozpoczęły się warsztaty filmowe dla dzieci w wieku 13-17 lat, realizowane przez firmę Mediatop z Sosnowca. Warsztaty filmowe odbywają się od wtorku do poniedziałku (5 dni) przez 5 godzin lekcyjnych dzieci podzielone są na 3 grupy 15-osobowe. Celem warsztatów jest zapoznanie młodzieży z podstawami powstawania filmu, edukacja związana z tematem zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów (telewizja, Internet), realizacja krótkich form filmowych nt. miejsca zamieszkania uczestników. W czasie przerw między zajęciami firma realizująca warsztaty zapewnia uczestnikom poczęstunek.

Warsztaty filmowe

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009
„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009
„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009
„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009


W ramach realizacji Programu Aktywności Lokalnej pracownicy socjalni Punktu Terenowego nr 4 ul. Rzeźnicza 12 w dniu 4 września 2009 r. wspólnie z wolontariuszami i zaproszonymi do współpracy instytucjami zrealizowali projekt socjalny pt: Festyn integracyjny przy Placu Kościuszki 5 dla mieszkańców ulic: Plac Kościuszki i Staszica od numeru 1 do 23 oraz 4,6,8.
Festyn Integracyjny objęty został patronatem przez Prezydenta Miasta Sosnowiec Pana Kazimierza Górskiego.
Przybyłych gości uroczyście powitała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu Pani Halina Szumska.

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009
„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009


W dniu 11.09.2009 pracownicy socjalni Punktu Terenowego nr 2 „Centrum” przy współpracy z prezesem Klubu Sportowego „Budowlani” Panem Marianem Jasińskim zorganizowali 2 Festyn integracyjny dla społeczności lokalnej w związku z realizowanym Programem Aktywności Lokalnej w ramach projektu systemowego „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Patronat nad Festynem objął Prezydent Miasta Sosnowca Kazimierz Górski. Spotkanie poprowadziła Pani Bernadeta Nogaj – wodzirej zabaw bezalkoholowych, która zachęcała uczestników do wspólnej zabawy.
Pani Dyrektor MOPS - Halina Szumska uroczyście rozpoczęła Festyn integracyjny, powitała zaproszonych gości, wręczyła podziękowania liderom społeczności lokalnej oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację naszej imprezy.

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009


Dnia 12.09.2009 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 w Sosnowcu przy ulicy Hutniczej 6, w związku z realizacją Programu Aktywności Lokalnej, w ramach projektu systemowego „Mada na sukces – czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki odbył się 3 Festyn integracyjny. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8, przy ulicy Hutniczej 6, którego dyrektorem jest Pani Jadwiga Koźlak.
W festynie udział wzięli przede wszystkim mieszkańcy ulic: Lwowskiej, Będzińskiej i Hutniczej, do których skierowany jest Program Aktywności Lokalnej.
Patronat nad festynem objął Prezydent Miasta Sosnowca Pan Kazimierz Górski.
Festyn swoją obecnością uświetnili: Senator RP Pan Zbigniew Szaleniec, Przedstawiciele Rady Miasta Sosnowca, przedstawiciele instytucji działających na rzecz społeczności lokalnej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009    


W trakcie trwania festynów integracyjnych odbyły się liczne występy artystyczne przeplatane konkursami z nagrodami dla najmłodszych uczestników festynu.
Swoje umiejętności zaprezentowali między innymi:
- członkowie Zespołu muzycznego „IKAR”, którzy umilali czas wszystkim podczas trwania festynu,
- grupa cheerleaderek SKANDAL z Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury odnosząca między narodowe sukcesy zaprezentowała swoje umiejętności taneczne, które wzbudziły ogromne zainteresowanie uczestników festynu,
- para taneczna z Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury, zaprezentowała dużą klasę i pełen podziwu profesjonalizm przy niezbyt sprzyjających warunkach co wzbudziło u wszystkich sympatię i spory aplauz,
- zespół bębniarzy z Domu Kultury „ Kazimierz ”,który po zakończeniu swojego występu stworzył warsztaty bębniarskie, do których mógł przystąpić każdy bez względu na wiek,
- klub sportowy „ DRAGON ” na festynie zaprezentował jedną z najbardziej znanych i uprawianych sztuk walki w Polsce jaką jest ju-jitsu,
- Fundacja Dla Młodych uprzyjemniła czas najmłodszym uczestnikom festynu zabawami na dmuchanym zamku, malując wesołe buźki, osładzając czas watą cukrową
- uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego (klasa wojskowa) Zespołu Szkół im. prof. Gostkowskiego zaprezentowali elementy sztuk walk, których uczą się w szkole.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także konkursy z nagrodami w których brały udział zarówno dzieci jak i dorośli.
- terapeuci z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sosnowcu ul. Jodłowa 1 przeprowadzili warsztaty plastyczne, między innymi decupage, wyplatanie z wikliny papierowej, rysowanie pastelami.
Dodatkową atrakcją dla dzieci była wata cukrowa wizyty psa Sznupka, który towarzyszył w zabawach dzieciom jak i dorosłym.
Podczas festynu przybyli goście mogli skorzystać z poczęstunku: smacznego bigosu, chleba ze smalcem i ogórkiem.

„Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009 „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” Projekt współfinansowany z EFS Rok 2009


W dniu 31.08.2009r., rozpoczęły się warsztaty w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych w szczególności komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, wzrostu wiary we własne możliwości, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, rozwiązywania konfliktów dla 100 bezrobotnych uczestników projektu (50 godzin). Dodatkowo zainteresowani otrzymają możliwość uczestniczenia w spotkaniach z doradcą zawodowym (5 godzin), który pomoże wytyczyć ścieżki karier zawodowych dla uczestników. W zajęciach z doradcą będzie również uczestniczyć młodzież, która dodatkowo otrzyma wsparcie psychologiczne.
Dnia 08.09.br. rozpoczął się trening efektywnego uczenia. Zajęcia prowadzone są w sali przy Al. Zwycięstwa 12 w Sosnowcu. Uczestnicy treningu ćwiczą pamięć i poznają metody jej wzmacniania. Techniki doskonalenia pamięci obejmują m. in. ortografię, elementy języka ciała, techniki relaksacji, stymulację twórczego myślenia, skojarzenia, czy techniki nauki języków obcych.
Osoby biorące udział w treningu efektywnego uczenia zostały podzielone na dwie grupy. Każda z nich ma zajęcia raz w tygodniu (wtorek i czwartek) w godzinach 15:30-18:00. Dzięki takim zajęciom zainteresowani rozwiną myślenie twórcze i logiczne, odzyskają pewność siebie oraz wiarę we własne możliwości, a także zwiększą koncentrację i wyćwiczą spostrzegawczość i wyobraźnię.

CDN………………….