edycja 2020 (zrealizowano)


Formatka 2 bez tła.png

flaga Polski.png           godło.png

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
zakończył nabór osób chętnych do udziału w Programie
„Opieka wytchnieniowa’’ edycja 2020 

 

Wsparcie w ramach Programu w postaci wsparcia dziennego przewidziane było dla 50 mieszkańców Sosnowca  - członków rodzin  lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad pełnoletnimi osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które są całkowicie niesamodzielne oraz nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Do dnia 22.09.2020r. zakwalifikowano do Programu 50 osób, tym samym został wyczerpany limit miejsc.

Jednocześnie informujemy, że w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 planujemy od października 2020 rozpocząć realizację modułu w formie specjalistycznego poradnictwa dla 50 osób tj. członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.


Program skierowany jest do członków rodzin  lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad pełnoletnimi osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, które są całkowicie niesamodzielne oraz nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, mieszkańców Sosnowca.

W ramach programu oferujemy:

  • Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego poprzez świadczenie usług opiekuńczych oraz świadczenie usług specjalistycznych.

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY !

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie, prosimy o wypełnienie „Karty zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2020 (w załączeniu). Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wymagania złożenia Karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM - w przypadku dużej liczby zgłoszeń osób chętnych do Programu.

Informujemy, że osoby chętne do udziału w programie mogą wskazać osoby do świadczenia usług opiekuńczych oraz świadczenia usług specjalistycznych - jednak osoby te powinny posiadać kwalifikacje:

do specjalistycznych usług opiekuńczych:

  • dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizacje usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa -  edycja 2020),
  • spełnione wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej
    z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

do usług opiekuńczych:

  • wykształcenie co najmniej średnie i jednoroczny udokumentowany staż
    w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym – referencje, zaświadczenia, oświadczenia potwierdzające bezpośrednią pomoc osobom niepełnosprawnym zarówno od osoby udzielającej pomocy jak też od osoby, której pomoc została udzielona.

Uwaga! W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze,
o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn.zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub
z innych źródeł.  

Zgłoszenie uczestnictwa do Programu przyjmowane będą za pośrednictwem poczty lub
osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 pok.110.

Zgłoszenie do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2020: złożenie dokumentów za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Sosnowcu ul. 3 Maja 33 pok
. 127 (Kancelaria)

Informacja tel.  32 296 22 25 lub 32 296 22 67/ 32 296 22 68

załącznik zgłoszenia


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu  realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2020, zwany dalej „Programem”, który stanowi kontynuację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019. Został skierowany do dzieci i osób niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

 

Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192), zwanej dalej „ustawą o FS", celem Funduszu Solidarnościowego jest m. in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi. Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi i dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, które mają największe potrzeby w zakresie zdrowia i pielęgnacji oraz pomocy w codziennym funkcjonowaniu, żyją w warunkach ciągłego obciążenia psychicznego i fizycznego. Muszą oni podporządkować dzienny rozkład zajęć czynnościom związanym z opieką, dlatego też borykają się one z brakiem możliwości załatwienia spraw prywatnych, niejednokrotnie pilnych. Osoby te dotykają również nagłe, nieoczekiwane zdarzenia losowe, takie jak np. choroba, pobyt w szpitalu czy niespodziewany wyjazd poza miejsce zamieszkania. W takich sytuacjach stają przed problemem zapewnienia opieki osobie niepełnosprawnej, co często jest bardzo trudne do zrealizowania. Potrzebują oni również odpoczynku od codziennego wypełniania swoich obowiązków związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną. Ponadto należy podkreślić, iż osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych i oznacza konieczność wsparcia w każdym elemencie codziennego życia.
         Opieka wytchnieniowa powinna odciążyć opiekunów m.in. poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywaniu dotychczasowych obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie. Wsparcie w formie świadczenia opieki wytchnieniowej powinno przede wszystkim mieć pozytywny wpływ na osoby niepełnosprawne, bowiem przebywanie z innymi osobami niewątpliwie przyczyni się do lepszego uspołecznienia osób niepełnosprawnych. Ponadto w ramach Programu zaplanowano wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego poprzez: zapewnienie  poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz naukę w zakresie pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

 

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizuje powyższe działania na terenie gminy Sosnowiec. Wsparciem zostało objętych: 50 osób – zarówno opiekunów/członków rodzin  zarówno dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu  niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym jak też opiekunów/członków rodzin dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. Wartość dofinansowania ze środków Funduszu wyniosła 544 000 zł, a całkowity koszt realizacji Programu szacowany jest na kwotę 680 000 zł.  Program będzie realizowany do końca grudnia 2020 r.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020
współfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego