Rodzina wolna od przemocy (zrealizowany)


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu otrzymał dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację projektu w formie zadania publicznego pod tytułem: „Rodzina wolna od przemocy”, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Wartość dofinansowania zadania publicznego wynosi: 72 320,00 zł, a całkowita wartość zadania publicznego  to: 94 970,00 zł.

Działania w projekcie realizowane będą do 31 grudnia 2021 roku i adresowane są do mieszkańców miasta Sosnowca, którzy:

  • są zagrożeni lub doświadczają przemocy w rodzinie, w tym dzieci i młodzież,
  • są sprawcami przemocy w rodzinie.

Działanie będą realizowane również na rzecz pracowników socjalnych zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy, w tym koordynatorów Grup Roboczych.

 

Celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie.