edycja 2021 (zrealizowano)


Flaga i herb Polski

„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

 

Gmina Sosnowiec przystąpiła do Programu  „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany w okresie od sierpnia 2021 r. do grudnia 2021 r.

Kwota dofinansowania 524 280,00  zł

Całkowita wartość 524 280,00  zł

CELE PROGRAMU :

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej zapewniając:

- czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

- wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

- podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

ADRESACI PROGRAMU:
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają opieki wytchnieniowej.

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ:

 Usługi opieki wytchnieniowej w szczególności będą polegać na:

  1. zapewnieniu członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.
  2. świadczeniu usług w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

CZAS TRWANIA USŁUG OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ:

  1. W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.
  2. Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być realizowane maksymalnie przez 12 godzin dla jednej osoby.
  3. Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 240 godzin w ramach Programu.
  4. Limit godzin usług opieki wytchnieniowej w ramach specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego i terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki wynosi 20

 

Komunikat w sprawie rekrutacji - kliknij tutaj