edycja 2024


Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Gmina Sosnowiec przystąpiła do  programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany w okresie od marca 2024 r. do grudnia 2024 r.

Kwota dofinansowania 1 318 452,00 zł
Całkowita wartość 1 318 452,00 zł

CELE PROGRAMU:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

ADRESACI PROGRAMU:

Adresatami Programu są:

 1. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 Gmina przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:

 1. osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;
 2. osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 3.  osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich

CZAS TRWANIA USŁUG ASYSTENTA:

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie,
o którym mowa w ust.10, finansowane ze środków publicznych.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę
z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż:

1) 350 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 2. traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  z niepełnosprawnością sprzężoną;

2) 300 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA:

 Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

1) wsparciu w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej:

 1. korzystanie z toalety
 2. mycie głowy, mycie ciała, kąpiel
 3. czesanie
 4. golenie
 5. wykonywanie nieskomplikowanych elementów makijażu
 6. obcinanie paznokci rąk i nóg
 7. zmiana pozycji, np. przesiadanie się z łóżka lub na łóżko, z krzesła lub na krzesło, fotel, ułożenie się w łóżku, usadzenie w wózku
 8. zapobieganie powstania odleżyn lub odparzeń
 9. zmiana pieluchomajtek i wkładów higienicznych
 10. przygotowanie i spożywanie posiłków i napojów(w tym poprzez PEG i sondę)
 11. słanie łóżka i zmiana pościeli

2) wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie:

 1. w przypadku samodzielnego zamieszkiwania – sprzątanie mieszkania w tym urządzeń codziennego użytku i sanitarnych oraz wynoszeniu śmieci
 2. dokonywanie bieżących zakupów (towarzyszenie osobie z niepełnosprawnością w sklepie – np. informowanie jej  o lokalizacji towarów na półkach, podawanie towarów z półek, wkładanie towarów do koszyka/wózka sklepowego, niesienie koszyka, prowadzenie wózka osoby z niepełnosprawnością lub wózka sklepowego, pomoc przy kasie)
 3. w przypadku samodzielnego zamieszkiwania – mycie okien maksymalnie 2 razy w roku
 4. utrzymywanie w czystości i sprawności sprzętu ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek, balkonik, podnośnik, kule, elektryczna szczoteczka do zębów, elektryczna golarka, etc.)
 5. pranie i prasowanie odzieży i pościeli, ewentualnie ich oddawanie i odbiór z pralni (w obecności osoby z niepełnosprawnością)
 6. podanie dziecka do karmienia, podniesienie, przeniesienie lub przewinięcie go
 7. transport dziecka osoby z niepełnosprawnością np. odebranie ze żłobka, przedszkola, szkoły (wyłącznie w obecności osoby z niepełnosprawnością)

 3) wsparciu w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania:

 1. pchanie wózka osoby z niepełnosprawnością
 2. pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych np. schody, krawężniki, otwieranie drzwi osobom chodzącym 
 3. pomoc w orientacji przestrzennej osobom niewidomym, słabowidzącym i głuchoniemym
 4. pomoc we wsiadaniu do i wysiadaniu z tramwaju, autobusu, samochodu, pociągu i innych środków transportu
 5. asystowanie podczas podróży środkami komunikacji publicznej, w tym służącymi do transportu osób z niepełnosprawnościami oraz taksówkami
 6. transport samochodem będącym własnością osoby z niepełnosprawnością, członka jej rodziny lub asystenta 

 4) wsparciu w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem:

 1. obsługa komputera, tabletu, telefonu komórkowego i innych urządzeń i przedmiotów służących komunikacji
 2. wyjście na spacer
 3. asystowanie podczas obecności osoby z niepełnosprawnością w: kinie, teatrze, muzeum, restauracji, miejscu kultu religijnego, kawiarni, wydarzeniu plenerowym, etc.
 4. załatwianie spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy np. w rozmowie z urzędnikiem w przypadku trudności z werbalnym komunikowaniem się, wsparcie w wypełnianiu formularzy, asysta podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 5. wsparcie w rozmowie z otoczeniem w wypadku trudności z werbalnym komunikowaniem
  się
 6. notowanie dyktowanych przez osobę z niepełnosprawnością treści ręcznie i na komputerze
 7. pomoc w zmianie ubioru i pozycji podczas wizyt lekarskich, zabiegów rehabilitacyjnych, ćwiczeń fizjoterapeutycznych, pobytu na pływalni itp.
 8. wsparcie w załatwianiu spraw w punktach usługowych w obecności osoby z niepełnosprawnością
 9. w razie potrzeby wsparcie w zakresie wypełniania ról społecznych i podejmowania codziennych decyzji.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2024-01-29

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
ogłasza nabór osób chętnych do udziału w Programie:

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu  w związku z ogłoszeniem listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościądla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informuje, że ogłasza nabór i zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone
w Programie do złożenie karty zgłoszeniowej.

Rozpoczęcie realizacji Programu przewiduje się na marzec 2024 r.

ADRESACI PROGRAMU:

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  w tym niepełnosprawnościami sprzężonymi, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

 

Planowana liczba osób niepełnosprawnych, którym zostaną przyznane usługi asystencji osobistej

Wymiar godzin usług asystencji osobistej dla jednej osoby niepełnosprawnej

Liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
z niepełnosprawnością sprzężoną
(w tym orzeczenia równoważne)

40

350 h

Liczba osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
(w tym orzeczenia równoważne)

30

300 h

Liczba osób z orzeczeniem
 o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
(w tym orzeczenia równoważne)

10

250 h

Liczba osób z orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
(w tym orzeczenia równoważne)

8

200 h

Liczba dzieci w wieku do ukończenia 16 r.ż.

2

200 h

 

ZAKRES USŁUG ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na wspieraniu przez asystenta osób
z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane ze środków publicznych.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem.

 

PROCEDURA PRZYSTAPIENIA DO PROGRAMU:

Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie złożonej Karty zgłoszenia
i załączników. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą jednak ich zastępować. Termin składania dokumentów:  do 09.02.2024 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

*Prosimy o wypełnienie każdego pola w dokumentach*

1) Karta zgłoszenia Uczestnika Programu
2) Oświadczenie Uczestnika Programu
3) Oświadczenia Uczestnika Programu do 16 r.ż. (wypełniają tylko osoby do 16 roku życia)
4) Karta zgłoszenia Asystenta
5) Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności Uczestnika Programu
6) Kserokopia pełnomocnictwa notarialnego lub wyroku sądu dot. ubezwłasnowolnienia uczestnika Programu (jeżeli występuje)

7) W przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest dołączenie następujących dokumentów:

 1. zaświadczenie o niekaralności Asystenta;
 2. informacja o niefigurowaniu Asystenta w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru

8) Klauzula informacyjna do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

W pierwszej kolejności asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem
z uczestnikiem. (*na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.).

Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina/powiat lub inny podmiot, któremu gmina/powiat zlecał realizację Programu.

 

WAŻNE:
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROGRAMU:

Zgłoszenia uczestnictwa do Programu przyjmowane będą w kancelarii

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu ul. 3 Maja 33
pokój nr 127 Kancelaria (parter)

Informacja tel. 32 296 22 71 lub 32 296 22 67

                                                                  ROZPATRZENIE WNIOSKÓW:

 1. Prosimy o kompletne wypełnianie wniosków (w każdej pozycji) oraz dołączenie wszelkich niezbędnych załączników.
 2. Informujemy, iż złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.
 3. O sposobie rozpatrzenia wniosku Ośrodek będzie informował drogą pisemną.
 4. Świadczenie usług asystenckich może zostać rozpoczęte dopiero po zatrudnieniu asystenta przez Ośrodek.
 5. Rozpoczęcie realizacji Programu przewiduje się na marzec 2024 r.
 6. Planowana liczba osób niepełnosprawnych, którym zostaną przyznane usługi 90 osób.